BETH YW SWYDDOG CYMORTH Y GYMRAEG?

Rydym yn rhannu ein hangerdd dros y Gymraeg ac yn eirioli’n hyderus dros ac ar ran yr iaith er mwyn hybu ac annog ei defnydd o fewn ein sefydliadau.

Rydym yn cefnogi dysgwyr ym mhob agwedd ar ddatblygiad y Gymraeg wrth hwyluso rhaglenni anffurfiol o weithgareddau, a’u cynorthwyo i gwblhau asesiadau dwyieithog/cyfrwng Cymraeg yn llwyddiannus. Rydym yn creu ffyrdd arloesol a chreadigol i ddysgwyr ddefnyddio eu Cymraeg a chwilio am gyfleoedd i ddathlu diwylliant Cymru a’i le yn y byd.

Rydym yn annog ac yn cefnogi ein cydweithwyr i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg, gan ddarparu cyfleoedd siarad ychwanegol i staff sy’n siarad Cymraeg a staff sy’n dysgu Cymraeg.

Rydym yn hyrwyddo manteision y Gymraeg, fel sgil cyflogadwyedd, i ddysgwyr, staff, cyflogwyr a rhanddeiliaid ehangach.

LLWYBRAU I MEWN I’R RÔL

Gall y rhain gynnwys:

 • Cyfrifoldeb dros hyrwyddo’r Gymraeg fel rhan o’ch rôl bresennol
 • Gweithio fel athro mewn lleoliad prif ffrwd

Y CYMWYSTERAU Y BYDD EU HANGEN ARNOCH

Bydd angen sgiliau Cymraeg llafar ac ysgrifenedig rhagorol arnoch, ac fel arfer, mae angen cymhwyster Lefel 3 o leiaf yn y Gymraeg.

Er nad yw’n orfodol ar gyfer cael eich penodi i’r rôl, mae’n bosibl y byddwch yn cael eich annog i ennill tystysgrif addysg i raddedigion (TAR) mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol (AHO), sef rhaglen addysg athrawon broffesiynol sy’n darparu cymhwyster yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

 

Chwiliwch yma am ddarparwyr cymwysterau

SGILIAU A PHRIODOLEDDAU ALLWEDDOL AR GYFER Y RÔL

 

 • sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar rhagorol
 • y gallu i ysgogi ac ysbrydoli dysgwyr 
 • sgiliau darbwyllo a chyd-drafod
 • sgiliau cyfathrebu cryf
 • y gallu i gydweithio â phobl ar lefelau gwahanol
 • sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol

 

 

 

 • sgiliau gwrando ac arsylwi cryf
 • hyder a gallu wrth ddefnyddio TGCh
 • ymrwymiad i ddiogelu dysgwyr a phobl ifanc
 • ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

 

Chwiliwch yma am swyddi

CYFLEOEDD AR GYFER DATBLYGIAD

Gall y rhain gynnwys:

 • Arweinydd tîm / rôl reoli
 • Rheolwr y Gymraeg
 • Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Rolau hyrwyddo’r Gymraeg o fewn sefydliadau eraill