Consortiwm Canolbarth y De

Central South Consortium
Regional Consortia
EIN CYFEIRIADAU:
 • Consortiwm Canolbarth y De
 • Abercynon
 • Rhondda Cynon Taf
 • CF45 4SN
Amdanom Ni

Gweledigaeth graidd CCD yw ‘Grymuso Ysgolion I Wella Deilliannau I Bob Dysgwr’ gan ddatblygu galluedd ysgolion yn y rhanbarth, i arwain gwelliant trwy gefnogi athrawon ac arweinwyr i ddysgu oddi wrth ei gilydd.

Her Canol De Cymru (HCDC) yw partneriaeth yr holl ysgolion a lleoliadau ar draws rhanbarth CCD yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu system sydd yn gwella ei hun.

Dyluniwyd y model HCDC i fod yn:

 • gyson ar draws y rhanbarth
 • arweinir gan ysgolion
 • wedi’i lywio gan wybodaeth flaenorol o system ysgol sydd yn gwella ei hun
 • canolbwyntio ar ddarparu gwerth am arian
 • ymatebol i anghenion newidiol ysgolion.

Mae HCDC yn cynnwys nifer o gydrannau sydd yn cefnogi system ysgol sydd yn gwella ei hun. Chwaraea bob cydran rôl allweddol wrth sicrhau bod pob ysgol a lleoliad yn y rhanbarth yn gallu cael mynediad at ddysgu proffesiynol (DP) a chefnogaeth.

Dylai ysgolion a sefydliadau ymgysylltu â’r cydrannau a’r gweithgareddau DP sy’n gweddu i’w blaenoriaethau gwella ysgolion nhw orau.

Caiff y model HCDC a’i gydrannau unigol eu gwerthuso a’u mireinio yn flynyddol, gan sicrhau bod anghenion ysgolion yn y rhanbarth a’r system ehangach yn cael eu hystyried.

Caiff yr agenda diwygio cwricwlwm ei hintegreiddio ar draws HCDC, gan gynnwys arweinwyr MDPh fel ymarferwyr arweiniol. Diffinnir y cydrannau o fewn dau brif faes:

 • Cydweithrediadau dysgu proffesiynol rhanbarthol
 • Cyfleoedd dysgu proffesiynol rhanbarthol

Mae hyn yn cydnabod ffocws a phwrpas gwahanol y cydrannau a'r gweithgareddau yn y model. Caiff gweithgareddau DP CCD eu gwerthuso gan ddefnyddio model Kirkpatrick.

Am fwy o wybodaeth am HCDC cliciwch yma

Dysgu Proffesiynol

Yn unol â’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol, mae ymrwymiad i degwch i gael mynediad at ddysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer yr holl ymarferwyr yn ein rhanbarth. Mae ein cynnig dysgu proffesiynol (CDP) yn parhau i sicrhau bod ysgolion yn ein rhanbarth yn medru ymgysylltu ag amrywiaeth eang o ddysgu proffesiynol cydamserol ac anghydamserol.

Mae’r holl wybodaeth sy’n ymwneud â dysgu proffesiynol yn CCD ar gael drwy’r dudalen we a fydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd wrth i ddigwyddiadau pellach, newyddion ac adnoddau gael eu cydweithredu gyda’n hymarferwyr arweiniol, ysgolion hwb a thîm gwella ysgolion.

Meysydd Dysgu Proffesiynol

Tegwch a Lles / Cwricwlwm / Addysgeg / Datblygiad Iaith Gymraeg / Cynorthwywyr Addysgu / Sefydlu / Llywodraethwyr / Arweinyddiaeth / Ymweliadau Addysgol / Sefydlu ANGau / Addysg Gychwynnol Athrawon

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynghylch dysgu proffesiynol yn CCD cysylltwch â businessdesk@cscjes.org.uk

Mwy o wybodaeth Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Communcations@cscjes.org.uk

Gellir cyrchu cefnogaeth i’r holl staff ysgolion drwy ein gwefan ar-lein ar unrhyw adeg www.cscjes.org.uk.

Cadwch i fyny â’n cyfleoedd dysgu proffesiynol, newyddion a thrwy danysgrifio i fwletin wythnosol CCD drwy glicio ar y ddolen yma