MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF14 5GL
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Dyddiol
  • Cyflog: £61.25 - £61.25
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr, 2022 9:38 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, Casnewydd

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu, Casnewydd

New Directions Education
Ar hyn o bryd mae New Directions Education yn recriwtio LSA’s ar gyfer ysgolion o amgylch ardal Casnewydd. Os ydych chi'n chwilio am waith rhan-amser neu swydd amser llawn, gallwn eich cynorthwyo gyda gwaith a fydd yn gweddu i'ch amserlen. Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio gyda phlant mewn ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, rydym yn ystyried ymgeiswyr sydd â sgiliau trosglwyddadwy, ee. Hyfforddwr Chwaraeon, Athro Dawns, gweithwyr Gofal Cymdeithasol ac ati.
Sgiliau / Rhinweddau:
• Amynedd
• Tosturi
• Cyfeillgar
• Yn gallu gweithio 1: 1 / grwpiau bach o blant
• Brwdfrydig
• Defnyddio wahanol dechnegau dysgu i ennyn diddordeb disgyblion
• Ymdrechu i gynorthwyo disgyblion i gyflawni eu potensial llawn
• Sgiliau cyfathrebu da

JOB REQUIREMENTS
Mae nifer fawr o'n swyddi yn y sector ADY. Rydym yn llenwi llawer o swyddi gwag mewn ysgolion gydag ymgeiswyr sydd â'r profiad a'r cymwysterau cywir.
I weithio mewn rôl Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) bydd angen i chi:
Yn ddelfrydol, profiad o weithio mewn amgylchedd ADY neu o gefndir gofal
Hanes rhagorol
Hyblygrwydd a gallu i addasu i weithio yn y tymor byr a'r tymor hir.
Rydym bob amser yn chwilio am ymgeiswyr sydd â phrofiad penodol o weithio gyda phlant sydd wedi'u dosbarthu fel rhai sydd â:
• Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD)
• Dyslecsia
• Dyspracsia
• Nam Aml-Synhwyraidd (MSI)
• Anawsterau Dysgu Cymedrol (MLD)
• Anawsterau Dysgu Cymedrol a Chymedrol (PMLD)
• Anawsterau Ymddygiadol Emosiynol (EBD)
• Anawsterau Dysgu Difrifol
• Anableddau Corfforol (PD)