MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Gweinyddol - Lefel 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Rofft Primary School

Wynnstay Lane

Marford

Wrecsam

LL12 8LA

Ffon: 01978 853116

CYMHORTHYDD GWEINYDDOL LEFEL 2

G04 - £11,153 y flwyddyn

Rhan amser: 21 awr i gynnwys 8am - 4pm ar ddydd Gwener.

Oriau sy'n weddill yn destun trefniant. Yn ystod y tymor yn unig.

Mae Llywodraethwyr Ysgol y Rofft, Marford yn edrych i benodi Cynorthwy-ydd Gweinyddol profiadol i fod yn atebol i Reolwr Busnes yr Ysgol.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn tîm yn ogystal ag ar liwt ei hun, gan fod yn rhagweithiol a blaenoriaethu gwaith i gwrdd â therfynau amser.

Rydym ni'n chwilio am rywun a fydd:

Yn gynnes, croesawgar ac yn hyrwyddo perthnasau cadarnhaol â budd-ddeiliaid yr ysgol.

Sgiliau cyfathrebu ardderchog a gallu dangos sgiliau trin pobl da a gwytnwch.

Sgiliau llythrennedd a rhifedd cryf a sgiliau TG rhagorol ar draws amrywiaeth o becynnau meddalwedd a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu.

Profiad o weithio mewn amgylchedd tebyg a byddai gwybodaeth am systemau rheoli gwybodaeth ysgol/|SIMS yn fuddiol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r ysgol drwy ffonio 01978 853116

Dyddiad Cau: 12pm (hanner dydd) ar ddydd Mercher, 29 Tachwedd 2023

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.