MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu lefel 1

Cynorthwyydd Addysgu lefel 1

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Gynradd Gymunedol Alexandra

Bodhyfryd

Wrecsam

LL12 7AZ

Pennaeth: Mrs Lisa Roberts

Cymhorthydd Addysgu

27.5 awr (5 diwrnod)

Lefel 1 Gradd 03 £14,131- £14,365 y flwyddyn

Ei angen o 4 Rhagfyr 2023 neu cyn gynted â phosib wedi hynny.

Dros dro tan 31 Mawrth 2024 i ddechrau gyda phosibilrwydd o gael ei ymestyn.

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi cymhorthydd addysgu hyblyg, brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio yn ein hysgol fendigedig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i hwyluso dysgu o ansawdd uchel yn un o'n dosbarthiadau prif ffrwd iau, ochr yn ochr â'r athro.

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A'I HANFON YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhywedd, anabledd, tueddfryd rhywiol, cred grefyddol neu oedran.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg

DYDDIAD CAU: 9am, dydd Gwener, 24 Tachwedd 2023