MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 blynyddoedd Cynnar

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 blynyddoedd Cynnar

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Y sgol yr Holl Saint,

Allt yr Ysgol,

Gresffordd,

Wrecsam.

LL12 8RW.

Wrecsam

01978 852342.

Pennaeth: Mr Richard Hatwood

Cymhorthydd Addysgu - Lefel 1

Swydd barhaol - 30 awr yr wythnos

Graddfa 03 £15,010

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu (Lefel 1) i weithio dan gyfarwyddyd yr athro dosbarth i ddarparu cefnogaeth i ddisgyblion, yn cynnwys y rhai ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Bydd y swydd wedi'i lleoli yn ein Hadran Blynyddoedd Cynnar.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Richard Hatwood ar 01978 852342 neu drwy e-bostio, headteacher@allsaints-pri.wrexham.sch.uk.

Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael eto ar gyfer swyddi mewn ysgolion; felly llenwch y ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig.

Llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd i'r Pennaeth yn yr ysgol - headteacher@allsaints-pri.wrexham.sch.uk (ceisiadau e-bost yn unig os gwelwch yn dda).

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag yw eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.