MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Rhagfyr, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Technegydd

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Bryn Alyn

Stryt yr Eglwys

Gwersyllt

Wrecsam

LL11 4HB

Ffon: 01978 720700

Pennaeth: Mrs Adele Slinn

Technegydd

G05 £24,294 - £25,119 pro rata

25 i 30 awr yr wythnos - tba

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Parhaol

Mae angen Technegydd i ddarparu cefnogaeth dros 2 faes - y Celfyddydau Mynegiannol a Dylunio a Thechnoleg. Bydd y dyletswyddau yn cynnwys paratoi deunyddiau, cynorthwyo athrawon yn ystod sesiynau ymarferol, cynnal ac archebu stoc ac offer, a dyletswyddau eraill yn ôl yr angen.

Mae profiad yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Mae angen sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i weithio dan bwysau, bod yn hyblyg ac yn barod i weithio'n galed.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

mailbox@ysgolbrynalyn.wrexham.sch.uk

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Cyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

CYFWELIADAU: I'w gyhoeddi