MANYLION
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Hydref, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Llanidloes)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Uwchradd Llanidloes)
Swydd-ddisgrifiad
Cynorthwyo'r Prif Gogydd gyda dyletswyddau arferol y gegin ar gyfer paratoi, coginio a gweini bwyd a diod yn ôl y safonau a osodwyd gan Wasanaethau Arlwyo Powys. Cydymffurfiaeth â safonau maeth yn ôl Mesur Ysgolion Iach Cymru 2013. Bod yn rhagweithiol wrth gynorthwyo a hyrwyddo'r Gwasanaeth Arlwyo a'i nodau ac amcanion yn ddyddiol.

-

Rhaid i chi ddeall diogelwch bwyd a meddu ar ddealltwriaeth dda o reoli bwyd. Mae'n hanfodol cael Tystysgrif Diogelwch Bwyd lefel 2 .

-

1.    Rhaid cydymffurfio â Deddf Diogelwch Bwyd ar bob adeg a Pholisïau a Gweithdrefnau Gwasanaethau Arlwyo Powys ar bob adeg gan gynnwys Polisi Hylendid a Golchi Dwylo. Rhaid sicrhau bod safonau da ar bob adeg o ran arferion gwaith diogel.

2.    Cynorthwyo gyda rheoli stoc, storio, coginio ac mae'n bosibl y bydd cais i gynorthwyo gyda chludo prydau ar sail wirfoddol a gweini prydau ar safle ac oddi ar safle, yn ôl gofynion y gwasanaeth.

3.    Cynorthwyo gyda pharatoi'r ardal fwyta ar gyfer y gwasanaeth, gan gynnwys gosod a chlirio byrddau a chadeiriau i'r prydau bwyd a chlirio a glanhau ar ôl hynny. Gosod y gweinydd yn barod mewn amser i'r gwasanaeth.

4.    Cynorthwyo gyda gweini prydau sy'n cydymffurfio â chyfarwyddiadau maeth a chyllideb Llywodraeth Cymru gan gynnwys rheoli dogn, gan gynnwys diet arbennig.

5.    Cynnal cofnodion cywir gofynnol yn ysgrifenedig ac yn electroneg.

6.    Golchi llestri, cyllyll a ffyrc ac offer cegin a'r offer ysgafn cysylltiedig / offer coginio yn ôl y gofyn. Cynorthwyo wrth gynnal cegin lân drwy olchi'r holl offer yn rheolaidd a'r ardaloedd bin, stordai ac ardaloedd ategol a glanhau'n ddyddiol yn unol ag amserlen lanhau'r gegin.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl, cysylltwch â:

Area Catering Manager Joanne Tomlins 01597 827166

Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr

Rydym wedi estyn y dyddiad cau tan 08/10/2023