MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Salary Range: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Tachwedd, 2023 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro Astudiaethau Crefyddol gyda Sgiliau

Athro Astudiaethau Crefyddol gyda Sgiliau

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL CLYWEDOG

Ffordd Rhuthun

Wrecsam

LL13 7UB

Rhif ffôn: 01978 346800

Pennaeth: Mr Alberto Otero

Athro Astudiaethau Crefyddol gyda Sgiliau

Rhan amser, 0.8 (4 diwrnod yr wythnos)

Dros dro tan 31 Awst 2024

MPS/UPS

Dyddiad dechrau: Cyn gynted â phosibl

Rydym ni'n chwilio am athro Astudiaethau Crefyddol profiadol sydd ag angerdd am eu pwnc yn ogystal â'r gallu i addysgu Sgiliau. Mae arnom ni angen rhywun sy'n gallu cymell ei hun, sy'n drefnus, yn frwdfrydig ac sy'n gallu cyflawni sawl tasg ar unwaith.

- Oes gennych chi'r arbenigedd i gyfrannu at ein hysgol sy'n gwella'n gyflym?

- Oes gennych chi ymdeimlad clir o bwrpas a'r dyhead i gyrraedd y safonau uchaf posib?

- Ydych chi'n frwdfrydig dros addysg a'r dewisiadau bywyd mae ysgol dda yn eu cynnig i bobl ifanc?

Os felly, hoffem glywed gennych chi. Yn gyfnewid byddwch yn:

- Ymuno â thîm proffesiynol gwerthfawr

- Derbyn cyfleoedd datblygu proffesiynol rhagorol

- Rhan o ysgol uchelgeisiol

- Gallu defnyddio technolegau newydd

Mae manylion pellach am y swydd, y ffurflen gais a'r swydd-ddisgrifiad ar gael ar wefan yr ysgol yn www.clywedog.org .

Dychwelwch ffurflenni cais wedi eu llenwi at Mrs Wendy Evans, Rheolwr Busnes, Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, neu eu hanfon dros e-bost at vacancies@clywedog.org

DYDDIAD CAU: 9am 25 Hydref 2023

CYFWELIADAU: w/d 6 Tachwedd 2023

This online application facility is not yet available for school based vacancies, please complete electronically the attached PDF application form below. In the event that you need to complete the form manually, please print, complete and return to the school.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.