MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Hydref, 2023 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd Ysgolion Bro

Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd Ysgolion Bro

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd Ysgolion Bro

G06 £24,054 - £25,409 pro rata

18.5 awr yr wythnos

Dros dro tan 31/07/2025

Mewnol yn Unig

Seiliedig mewn Ysgolion a'r Swyddfa

Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer y swydd hon.

Mae'n hanfodol gallu gyrru car oherwydd mae'n bosibl y bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gludo plant, pobl ifanc a theuluoedd - bydd angen yswiriant busnes.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o brosiect newydd o'r enw Ysgolion Bro a fydd yn gweithredu ar draws dwy Ysgol uwchradd yn Wrecsam. Rôl Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd Ysgolion Bro fydd ffurfio, datblygu a chynnal perthnasoedd proffesiynol gyda rhieni/gofalwyr, plant a phobl ifanc trwy waith uniongyrchol, cyngor a chanllawiau a gweithio gyda theuluoedd gan eu cefnogi a chynyddu eu hymgysylltiad â dysgu eu plant. Bydd deiliad y swydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda'r ysgol a'r clwstwr a gydag ystod o bartneriaid gwasanaeth ehangach i feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda theuluoedd y mae eu plant yn mynychu'r ysgol, i sicrhau bod gan y plant, yn enwedig y rhai mwyaf difreintiedig, fynediad llawn at gyfleoedd addysgol a goresgyn rhwystrau i ddysgu a chymryd rhan.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.