MANYLION
 • Lleoliad: Cardigan,
 • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
 • Oriau: Part time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
 • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 - Ysgol Gynradd Aberteifi

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
'Cyd dyfu, cyd ddysgu'

'Yn ymrwymedig i ddarparu addysg gynhwysol o safon uchel i bob un o'm plant mewn awyrgylch sy'n eu galluogi i lwyddo'.

Amcanion yr ysgol:
 • darparu amgylchfyd dysgu diogel, sy'n sbarduno ac yn cefnogi lles emosiynol a chorfforol ein plant i fod yn unigolion iach, hyderus;
 • darparu dechrau da mewn bywyd i bob plentyn, gan weithredu amrywiol strategaethau dysgu sydd â sgiliau fel sylfaen, ac sy'n hyrwyddo ymrwymiad i ddysgu;
 • annog ein plant i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol ac i fagu hyder, parch a balchder yn eu hunain ac eraill;
 • darparu profiadau eang i alluogi'r plant i gyfrannu yn hyderus mewn cymuned ddwyieithog, i fod yn ddinasyddion i Gymru a'r byd, trwy feithrin diddordeb tuag at eu diwylliant, treftadaeth, amgylchedd a'r iaith Gymraeg;
 • dathlu cyflawniad y plant a pharhad yn eu cynnydd trwy ddefnyddio technegau asesu effeithiol sy'n symud y dysgu ymlaen ac yn sefydlu safonau uchel;
 • sicrhau fod ein plant yn ganolog i'w dysgu trwy ddatblygu'u gallu i fod yn ddysgwyr annibynnol mewn hinsawdd sy'n eu herio i wireddu eu potensial;
 • datblygu partneriaeth effeithiol gybda rhieni sydd wedi'u selio ar barch, a'u hannog i fod yn gyfranwyr gweithredol yn addysg eu plentyn.
Mae'r gallu i gyfarthrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd uchod.

Disgrifiad Swydd

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a'r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu'u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant