MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swydd Cymhorddydd Addysgu Lefel 1

Swydd Cymhorddydd Addysgu Lefel 1

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Mae'r Corff Llywodraethu yn

dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 brwdfrydig i ymuno â'n tîm ymroddedig.

Cyflog - G03 £12,704 am flwyddyn

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yn nosbarth Blwyddyn 1 a 2, gan gefnogi'r disgyblion i ddysgu a darparu cymorth cyffredinol i'r athro reoli'r disgyblion a'r ystafell ddosbarth.

Mae profiad o weithio gyda phlant iau yn ddymunol. Dylai ymgeiswyr allu gweithio fel rhan o dîm ac ar ben eu hunain. Mae sgiliau cyfathrebu da yn hanfodol.

Y dyddiad dechrau yw dydd Llun 6 Tachwedd 2023.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Spencer Williams, Pennaeth, ar 01978 269500 neu headteacher@minera-pri.wrexham.sch.uk

I ymgeisio: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y dudalen we, neu am becyn cais cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ffoniwch: 01978 292012 - Cyfnewid Testun 18001 neu anfonwch e-bost i schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A'I HANFON YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL

Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag yw eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.