MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Pennaeth Adran
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Dirprwy Bennaeth

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

DIRPRWY BENNAETH

L16- L20

Llawn Amser - Parhaol

Ar gyfer Ionawr 2024 neu chyn gynted â phosibl

Ysgol Morgan Llwyd

'Ym mhob llafur y mae elw'

Mae Llywodraethwyr Ysgol Morgan Llwyd yn gwahodd ceisiadau ar gyfer swydd Dirprwy Bennaeth yr ysgol.

Mae'r ysgol ar daith i fod yn ysgol ragorol sydd yn darparu addysg o'r radd flaenaf ar gyfer pob disgybl. Rydym yn chwilio am berson i gyd-weithio'n effeithiol gyda phob rhanddeiliad i adeiladu ar gryfderau'r ysgol a symud ymlaen i ddyfodol llewyrchus a llwyddiannus.

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn gymuned falch, groesawgar sy'n angerddol dros allu pob unigolyn i gyflawni ei botensial a'i uchelgais, ac i ddatblygu i fod yn aelod hapus, hyderus, annibynnol a chyfrifol o'i gymdeithas.

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd:

• â sgiliau arwain cryf, cadarn, brwdfrydig a llwyddiannus gyda phrofiad o gyflwyno gwelliannau ysgol gyfan

• â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau arweinyddol

• yn gallu ysgogi ac ysbrydoli pob aelod o staff yn yr ysgol

• â phrofiad o sicrhau atebolrwydd ar bob lefel

• yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog

• wedi ymroi i'w datblygiad personol eu hunain fel arweinydd y dyfodol.

• yn wybodus am ddatblygiadau cwricwlaidd gan gynnwys strategaethau i gryfhau safonau.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Bydd union gyfrifoldebau yn cael eu trafod gyda'r ymgeisydd llwyddiannus.

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â'r swydd ac i drefnu ymweliad, neu am wybodaeth bellach cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r ysgol.

I ymgeisio: llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y dudalen we (Swyddi Gwag Ysgol Morgan Llwyd)