MANYLION
  • Testun:
  • Oriau: Part time
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Crughywel)

Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Crughywel)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwyydd Cyffredinol yn y Gegin Lefel 1 (Ysgol Crughywel)
Swydd-ddisgrifiad
Am y rôl:

Cynorthwyo'r Prif Gogydd gyda dyletswyddau arferol y gegin wrth baratoi, coginio a gweini bwyd a diod yn ôl y safon a osodwyd gan Wasanaethau Arlwyo Powys. Cydymffurfedd â safonau maeth yn ôl Mesur Ysgolion Iach Cymru 2013. Cefnogi a hyrwyddo'r Gwasanaeth Arlwyo yn rhagweithiol a'i nodau ac amcanion dyddiol.

Amdanoch chi:

Rhaid i chi ddeall diogelwch bwyd.

Meddu ar ddealltwriaeth dda am reoli bwyd

Mae'n hanfodol cael Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2

Beth fyddwch chi'n ei wneud:
  • Helpu i baratoi prydau bwyd
  • Helpu i osod a thynnu lawr byrddau a chadeiriau yn yr ardal fwyta yn barod am amser cinio.
  • Cadw'r gegin yn lân a thaclus wrth baratoi prydau bwyd
  • Golchi'r cyllyll a'r ffyrc a'r taclau cegin.
Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Sir Powys dâl atodol Cyflog Byw yn ôl disgresiwn i weithwyr sy'n ennill llai na £10.90 yr awr.