MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun: Cymorth
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £0.00 - £10,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x 2

Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

Ffon: 01978 346890

Pennaeth: Mr Rob Nicholson

Cymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd x 2

G02 £3,076 y flwyddyn

£10.60 yr awr, 5 awr yr wythnos

Oriau Dydd Llun i Ddydd Gwener: 11.30 a m - 12.30 pm neu 12.00 pm - 1.00 pm

Dyddiad dechrau: Cyn gynted ag y bo modd

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG HEB UNRHYW WYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Mae'r Corff Llywodraethu yn dymuno penodi Cymorthyddion Goruchwylio Canol Dydd i oruchwylio disgyblion yn y neuadd fwyta, mannau chwarae ac adeiladau'r ysgol ac i ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau ategol priodol eraill a nodir yn y swydd-ddisgrifiad.

Mae'r prif ddyletswyddau yn cynnwys:

Dyletswyddau cyffredinol yn yr ystafell fwyta gan gynnwys sychu'r byrddau, symud byrddau a chadeiriau, clirio'r ystafell fwyta.

Unrhyw ddyletswyddau sy'n gymesur â natur a graddfa'r swydd, yn ôl cyfarwyddyd y Pennaeth, yr Uwch Gymhorthydd Goruchwylio Canol Dydd neu'r Prif Gogydd.

Goruchwylio plant dan do ac yn yr awyr agored.

Cymorth Cyntaf Sylfaenol.

Rheoli ymddygiad cadarnhaol.

Nid yw'r cyfleuster ymgeisio ar-lein ar gael ar gyfer swyddi gwag mewn ysgolion ar hyn o bryd, a fyddech cystal â llenwi'r ffurflen gais PDF sydd ynghlwm isod yn electronig. Pe bai arnoch chi angen cwblhau'r ffurflen yn ysgrifenedig, a fyddech cystal ag argraffu, llenwi a dychwelyd y ffurflen i'r ysgol.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau yn uniongyrchol i'r Pennaeth gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost isod:

headteacher@borraspark-pri.wrexham.sch.uk

Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.

Mae'r Cyngor yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr â chymwysterau addas heb ystyried hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol nac oed.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Dyddiad cau: 20/10/2023