MANYLION
  • Lleoliad: Conwy, Conwy, LL32 8ED
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £19,386 - £22,268
  • Iaith: Saesneg

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch

Ysgol Aberconwy
Yn Aberconwy rydym yn dechrau datblygu darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer disgyblion oed uwchradd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig. Fe wnaethom agor dau ddosbarth ag adnoddau o 8 disgybl ym mis Medi 2020, ac maent bellach wedi ehangu i gynnwys dau ddosbarth pellach o fis Medi 2022. Mae’r ddarpariaeth arbenigol hon ar gyfer dysgwyr ag awtistiaeth nad oes ganddynt anabledd dysgu, ond sy'n cael anhawster sylweddol i gael mynediad i'r cwricwlwm prif ffrwd yn ei gyfanrwydd. Mae Awdurdod Lleol Conwy yn gobeithio mai hwn fydd y cam cyntaf wrth ddatblygu darpariaeth arbenigol o ansawdd uchel ar draws pob cam allweddol o addysg, gyda chylch gwaith clir i’w gynnwys mewn addysg brif ffrwd lle bynnag y bo modd ac yn galluogi disgyblion i gael mynediad at gwricwlwm llawn ac amrywiol. Bydd y ddarpariaeth yn helpu i gynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder ar gyfer trosglwyddo y tu allan i’r ysgol ac ymlaen i gyfleoedd addysg bellach yn unol â’u dyheadau a’u diddordebau.

Felly, rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Addysgu brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr dynodedig ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig yng nghyd-destun ein prif ffrwd ysgol. Byddant yn gweithio o dan arweiniad yr athro Canolfan Adnoddau i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yn y dosbarth, neu mewn grwpiau bach, gan ganolbwyntio'n benodol ar sgiliau llythrennedd a rhifedd, cyfathrebu cymdeithasol ac anawsterau ymddygiad. Byddant yn ymdrwytho’n llwyr ym mywyd y ddarpariaeth adnoddau a gallant hefyd ddarparu cefnogaeth weinyddol, yn ogystal â chefnogi myfyrwyr y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Yn gyfnewid rydym yn cynnig:
• Ymrwymiad cryf i ddatblygiad proffesiynol;
• Ysgol â dyheadau uchel a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth;
• Cyfle i helpu i lywio addysgu a dysgu a'n cwricwlwm amgen;
• Tîm ymroddedig a chefnogol o staff proffesiynol a llywodraethwyr ;
• Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth;
• Ysbryd cymunedol cryf;
• Lle bywiog a diddorol i weithio ynddo.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys mwy na 900 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Fel ysgol MCP mae safon ein hadnoddau a’n gwaith cynnal a chadw yn eithriadol o dda ac rydym wedi datblygu enw da iawn yn lleol am ansawdd ein gofal bugeiliol yn ogystal â'n llwyddiant academaidd. Bydd niferoedd yr ysgol wedi codi 30% dros y pum mlynedd diwethaf ym mis Medi, ac rydym wedi datblygu canolfannau adnoddau arbenigol i gefnogi plant â dyslecsia, awtistiaeth ac anghenion dysgu eraill.
JOB REQUIREMENTS
Lawrlwythwch y Pecyn Gwybodaeth i Ymgeisydd i gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon.

https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/job-opportunities/