MANYLION
  • Lleoliad: Wales, All Wales, CF14 5GJ
  • Testun: ymddiriedolwr
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Digyflog
  • Salary Range: £0.00 - £0.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 31 Mawrth, 2023 5:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ymddiriedolwr Agored Cymru

Ymddiriedolwr Agored Cymru

Agored Cymru
Rôl a Phwrpas Ymddiriedolwyr

Mae llwyddiant Agored Cymru yn dibynnu ar ymrwymiad personol a chyfranogiad gweithredol ein Bwrdd o Ymddiriedolwyr. Fel sefydliad elusennol, mae Bwrdd yr
Ymddiriedolwyr yn datganoli awdurdod ar gyfer llywodraethu’r sefydliad, gan gynnwys dal yr
awdurdod terfynol ar gyfer trwyddedau’r Corff Dyfarnu a’r Asiantaeth Dilysu Mynediad.

Eu diben allweddol yw llunio nodau strategol, sicrhau bod polisïau ac arferion yn cyd-fynd ag amcanion Agored Cymru fel cyfansoddiad cyfreithiol ac anelu at arfer gorau wrth arfer ei gyfrifoldebau statudol a rheoleiddiol a’i swyddogaethau cyfreithiol.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn dal y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli i gyfrif am genhadaeth a gweledigaeth y sefydliad, a gweithrediad y Strategaeth Fusnes y cytunwyd arni.

Cyfrifoldebau allweddol

Mae cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i -
▪ Presenoldeb a chyfraniadau effeithiol yng nghyfarfodydd y Bwrdd.
▪ Presenoldeb a chyfraniadau effeithiol naill ai o fewn y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol (FGPC) neu’r Pwyllgor Ansawdd, Safonau a Rheoleiddio
▪ Craffu ar bapurau’r Bwrdd a rhoi adborth priodol.
▪ Darparu her a chefnogaeth i’r Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli wrth gyflawni eu hamcanion a chyflawni dangosyddion perfformiad allweddol.
▪ Hyrwyddo Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant trwy weithredu cadarnhaol.
▪ Darparu arweiniad ar faterion y mae gan yr Ymddiriedolwr arbenigedd penodol ynddynt.

Bydd disgwyl i’r Ymddiriedolwyr gyflawni’r holl ddyletswyddau ychwanegol sy’n rhesymol gymesur â’r rôl.

Ar hyn o bryd mae’r Bwrdd yn cyfarfod pum gwaith y flwyddyn, ac mae’r Ymddiriedolwyr hefyd yn mynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Er bod y rôl yn ddi-dâl, telir costau teithio a chostau er mwyn sicrhau nad ydynt allan o boced. Rydym hefyd yn darparu cyfnod
sefydlu a hyfforddiant a datblygiad parhaus i gefnogi ymddiriedolwyr yn eu rôl.

Am fwy o wybodaeth: https://www.agored.cymru/Amdanom-Ni/Swyddi-Gwag

JOB REQUIREMENTS
Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am unigolion profiadol sydd â phrofiad o lywodraethu ond yn bwysicach fyth sydd â gweledigaeth a’r gallu i gyfrannu at gyfeiriad strategol y sefydliad.

Dylech gadw at Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus neu feddu ar wybodaeth ohonynt a dangos Anhunanoldeb, Uniondeb, Gwrthrychedd, Atebolrwydd, Didwylledd, Gonestrwydd ac Arweinyddiaeth

Byddwch yn cael eich gweld fel llysgennad ar gyfer Agored Cymru a all ein helpu i wneud y mwyaf o’n potensial dwf yng Nghymru, Lloegr ac yn rhyngwladol.
Croesewir ceisiadau gan y rhai sydd â phrofiad diweddar o fewn TGCh, Ysgolion, Masnach / Gwerthu, Dysgu Seiliedig ar Waith, Polisi’r Llywodraeth ac Adnoddau Dynol yn arbennig.

Byddwch hefyd angen:
▪ Ymrwymiad i lwyddiant Agored Cymru yn y dyfodol.
▪ Sgiliau cyfathrebu cryf gyda dealltwriaeth ac empathi ar gyfer addysg a hyfforddiant.
▪ Brwdfrydedd ac ysfa i gyflawni.
▪ Sicrhau nad yw buddiannau personol yn gwrthdaro â chyfrifoldebau aelod o’r Bwrdd.
▪ Ymrwymiad i’r sefydliad, ei staff, rhanddeiliaid a dysgwyr.
▪ Parodrwydd i roi’r amser a’r ymdrech angenrheidiol.
▪ Parodrwydd i fynegi’ch barn.
▪ Deall a derbyn cyfrifoldebau a rhwymedigaethau cyfreithiol swydd ymddiriedolwr.
▪ Didueddrwydd, tegwch a’r gallu i barchu cyfrinachedd.