MANYLION
  • Lleoliad: Mold , Sir y Fflint, CH7 6RY
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Wythnosol
  • Cyflog: £144.00 - £144.30
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Gorffennaf, 2022 12:34 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ysgol Uwchradd Argoed – Prentisiaeth Cefnogi TG

Ysgol Uwchradd Argoed – Prentisiaeth Cefnogi TG

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Disgrifiad Swydd Wag:

Mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau Prentis Technegydd TGCh; cefnogi cynnal a chadw adnodd TGCh yr ysgol i’w ddefnyddio’n ddiogel ac yn effeithiol gan ddisgyblion a staff.

Gweithio o dan gyfarwyddyd Rheolwr TG yr ysgol.
Datrys problemau sylfaenol sy'n gysylltiedig â systemau gweithredu, rhwydweithiau, meddalwedd, caledwedd, argraffwyr ac ati o amgylch yr ysgol
Cofnodi ceisiadau am gymorth, canlyniadau ac amser yn y log cymorth
Cynnal a chadw dyfeisiau symudol yr ysgol, gosod apiau, trefnu trolïau gliniaduron ac ati
Ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant sy'n gysylltiedig â datblygu TGCh ar draws yr ysgol
Cefnogwch y disgyblion trwy:

Sicrhau, cyn belled ag y bo modd, nad yw disgyblion yn cael eu hamlygu i ddeunyddiau amhriodol ar y rhyngrwyd
Gweithio gyda staff, rhieni a disgyblion i hyrwyddo defnydd diogel o offer TGCh a safleoedd yn yr ysgol a gartref
Cefnogaeth i nodi meddalwedd a chaledwedd a all gynorthwyo plant ag anghenion addysgol penodol
Cynnal dyfeisiau Cyfathrebu Cynyddol Amgen e.e. ychwanegu geirfa, diweddaru system ac ati mewn cydweithrediad â Therapydd Lleferydd ac Iaith
Cefnogwch yr Athrawon trwy:

Paratoi neuadd ac ystafelloedd dosbarth ar gyfer gweithgareddau TGCh fel y bo'n briodol
Dosbarthu dyfeisiau symudol i ystafelloedd dosbarth yn unol â'r amserlen
Cynorthwyo athrawon i gynllunio a pharatoi a chynhyrchu adnoddau TGCh
Cefnogwch yr Ysgol trwy:

Bod yn ymwybodol o, a dilyn holl bolisïau a gweithdrefnau’r ysgol, yn enwedig polisïau sy’n ymwneud â defnyddio offer a safleoedd TGCh
Cyfrannu at gynnal a chadw gwefan yr ysgol a sicrhau bod gwybodaeth yn hygyrch ac yn gyfredol
Gweithio gyda staff TGCh i gefnogi cyflwyno'r cynllun gweithredu TGCh sy'n gysylltiedig â'r buddsoddiad gofynnol i sicrhau bod offer TGCh yn bodloni anghenion y cwricwlwm
Cynnal a chadw adnoddau:

Sicrhewch fod dyfeisiau symudol yn cael eu gosod wrth dâl a'u storio'n ddiogel dros nos
Sicrhau bod offer TGCh yn cael eu cadw'n briodol ac yn gweithio
Sicrhewch fod y llungopïwyr wedi'u stocio'n dda ac yn gweithio'n dda
Sicrhau bod cyfrifiaduron mewn cyflwr gweithio da
Nodweddion personol dymunol:

Awydd i ddysgu
Dibynadwy a chadw amser yn dda
Sgiliau trefnu da.
Sgiliau cyfathrebu cryf.
Cefndir / diddordeb mewn dyfeisiau a defnyddiau TGCh
Gwybodaeth sylfaenol am systemau TGCh
Deall y polisi diogelu ac ymddygiad a'u rôl o fewn y polisïau hyn
Ymddangosiad smart
Agwedd broffesiynol
Bydd angen lefel o aeddfedrwydd gyda gweithio mewn amgylchedd ysgol
Uchelgeisiol a gweithgar
Awydd i fod yn fodel rôl cadarnhaol i bobl ifanc
Hyfforddiant:

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau:

Yn ddelfrydol, A*-C mewn Saesneg a Mathemateg

Sgiliau ysgrifennu a siarad Cymraeg:

Ddim yn ofynnol

Prentisiaeth i'w dilyn:

Lefel 2 TGCh