MANYLION
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Not Supplied
 • Cyflog: Pecyn
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/ Athrawes Anghenion Addysgol Ychwanegol (AAY) (Ysgol Uwchradd Llanidloes)

Cyngor Sir Powys

Cyflog: Pecyn

Athro/ Athrawes Anghenion Addysgol Ychwanegol (AAY) (Ysgol Uwchradd Llanidloes)
Swydd-ddisgrifiad
Athro/ Athrawes Anghenion Addysgol Ychwanegol (AAY)

Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes yn un o'r ysgolion mwyaf hapus a llwyddiannus yng Nghymru. Rydym wedi'n bendithio â diwylliant dysgu bywiog a llewyrchus, ethos gofalgar a thîm staff ymroddedig dros ben. Dyma gyfle arbennig ar gyfer athro/ athrawes AAY ysbrydoledig i ymuno ag ysgol ardderchog, categori gwyrdd yng Nghanolbarth Cymru wledig, hardd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
 • yn ofalgar am les a llwyddiant academaidd pob disgybl;
 • yn medru addysgu disgyblion ag AAY yn effeithlon hyd at a chan gynnwys TGAU;
 • yn medru datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol disgyblion yn effeithlon;
 • yn weithgar, yn ysbrydoli cariad tuag at ddysgu ac yn sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd y safon academaidd uchaf posibl;
 • yn ddynamig yn y dosbarth ac yn cynnal safonau uchel iawn o addysgu a dysgu;
 • â sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yn aelod da o dîm ac yn medru gweithio'n annibynnol;
 • â sgiliau trefniadol gwych ac etheg gwaith cryf;
 • â gwybodaeth dda o ddeddfwriaeth a gweithdrenau AAY cyfredol ac arferion person-ganolog, cynhwysol;
 • yn cyfrannu'n llawn tuag at ddarparu cyfleoedd allgyrsiol;
 • ag agwedd bositif tuag at ddatrys problemau.
Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i gynnig ail bwnc yn hanfodol. Mae croeso i ANG wneud cais.

Y dyddiad terfyn ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd, dydd Sul, 14 Gorfennaf. Bydd y rhestr fer yn cael ei llunio yn ystod yr wythnos yn dechrau 15 Gorfennaf a bydd cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau dydd Gwener 18ain Gorgennaf.

Os oes angen mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mrs Amanda Beese.

mae gan y swydd hon ofyniad am Wiriad Manylach y DBS