MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 14 Awst, 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Disgrifiad

Ysgol y Santes Fair, Brymbo

Ysgol Gynradd a Gynorthwyir yn Wirfoddol

Ael Y Bryn
Brymbo
Wrecsam, LL11 5DA

PENNAETH

I gychwyn ar Ionawr 2il 2025

Ysgol Grŵp 1 - Graddfa Cyflog L11 to L17

Nifer ar y gofrestr: 142

Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Matthew Briscoe

Statws: Cynradd cyfrwng Saesneg, Cynorthwyir yn Wirfoddol

Gwefan: https://stmarysbrymbo. co .uk/

Rydym yn falch o gynnig cyfle unigryw a chyffrous i chi ddod yn arweinydd Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol y Santes Fair, Brymbo. Bydd hon yn rôl wirioneddol werth chweil mewn cymuned sy'n enwog yn ardal Wrecsam am ei threftadaeth ddiwydiannol ddofn ac sy'n mynd trwy fuddsoddiad adfywio ac ehangu sylweddol.

Bydd y rôl yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar adeiladu ar ymdrechion anhygoel y staff addysgu a rheoli presennol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i adfer yr ysgol yn sefydliad addysg cryf. Bu ymgynghoriad diweddar ar gynyddu nifer y disgyblion o 154 i 210, gyda'r potensial i gynyddu ymhellach i 315 os oes angen o ganlyniad i ddatblygiadau tai yn y dyfodol. Mae'r cynnydd mewn capasiti yn aros am benderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam (penderfyniad terfynol i'w wneud ym mis Medi 2024 a byddai'r cynnydd mewn capasiti, pe bai'n cael ei gymeradwyo, yn dod i rym o fis Medi 2025).

Rhaid bod gan yr ymgeisydd yr ymrwymiad i ysbrydoli'r ysgol gyfan; y plant wrth gynnal safonau uchel a pharchu ein hethos Cristnogol, yn ogystal â'n staff profiadol ac ymroddedig, tra'n gwerthfawrogi treftadaeth arbennig yr ysgol bentref unigryw hon bob amser.

Mae'r ysgol yn ymfalchïo yng nghynhesrwydd y profiad addysgol a dysgu cefnogol a gynigiwn i'r disgyblion, gan feithrin eu doniau a'u personoliaethau unigol i ddod yn fersiwn orau ohonynt euhunain. Fel ysgol Gristnogol rydym yn cynnal cysylltiadau cryf gyda'r tîm esgobaethol ac yn cael ein cefnogi'n llawn gan ein tîm bugeiliol lleol i gynnal iechyd a lles ysbrydol ein disgyblion a'n staff.

Mae gennym ganolfan Darpariaeth Adnoddau weithgar ac rydym yn cynnig gofal plant cofleidiol ers mis Medi 2023. Mae gennym ein bws mini ein hunain; adnodd gwych i alluogi ein hystwythder i ddarparu cyfleoedd a phrofiadau dysgu aml i ddisgyblion oddi ar safle'r ysgol.

Rydym yn cynnal cysylltiadau cymunedol cryf gyda Chanolfan Dreftadaeth Brymbo a'u gwaith prosiect parhaus, sy'n arwain at lawer o gyfleoedd dysgu a datblygu i'n disgyblion. Rydym yn ymgysylltu'n weithredol â GwE ac yn sicrhau bod ymweliadau rheolaidd a chyfnewid syniadau yn digwydd er mwyn sicrhau bod arfer gorau cyfredol yn cael ei ledaenu i'n staff yn rheolaidd. Mae rheolwyr yr ysgol yn hyrwyddo ethos o fuddsoddi mewn dysgu gydol oes a hyfforddiant i'n staff, gan sicrhau eu bod wedi'u grymuso i gyflwyno'r safonau uchaf o ddysgu i'n disgyblion.

Mae gennym blant llawn cymhelliant, staff ymroddedig, rhieni cefnogol a chorff llywodraethol blaengar a gweithgar.

Mae Llywodraethwyr Ysgol y Santes Fair yn gwahodd Pennaeth cyfredol neu ymarferydd profiadol sy'n dal y cymhwyster CPCP i ymgeisio am y swydd.

Bydd rhaid i'n Penaeth:

• Arddangos arweinyddiaeth ragorol sy'n ysgogi ac annog yr holl blant a staff i gyrraedd eu potensial yn yr ystafell ddosbarth a thu allan.

• Cynnal naws Gristnogol a chymeriad arbennig yr ysgol

• Meddu ar wybodaeth dda am ysgol eglwys, adran 50 o Ddeddf Addysg 2005

• Cynnal a datblygu diwylliant gofalgar o fewn awyrgylch cefnogol a all fod yn sylfaen i bob agwedd ar fywyd yr ysgol a bywyd teuluol

• Grymuso pob plentyn i gymryd rhan weithredol yn eu dysgu eu hunain a datblygu cyfrifoldeb personol amwella eu cyfleoedd yn y dyfodol

• Annog pob plentyn i ddod yn hunanddisgybledig

• Modelu ac ysbrydoli arferion ystafell ddosbarth a chwaraeon rhagorol, gan gynnal angerdd cryf dros addysgu, dysgu a chystadlu

• Meddu ar wybodaeth ymarferol dda o'r cwricwlwm newydd a'r fframwaith ADY

• Meddu ar sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol rhagorol gyda'r gallu i feithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda'r holl randdeiliaid

• Meddu ar wybodaeth dda am gyllidebau ysgolion a chynnal arfer cyllidol cryf

• Cynnal a chryfhau'r cysylltiadau ar draws holl ysgolion y clwstwr

• Ymrwymo i ddatblygu'r iaith Gymraeg a diwyliant Cymru o fewn yr ysgol

• Dangos ymrwymiad cryf i hyrwyddo lles a phlant bodlon

• Parhau i ddatblygu'r berthynas gadarn sydd wedi'i hen sefydlu gyda phlant, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol

• Arddangos yr egni, y profiad a'r creadigrwydd i adeiladu ar ein safonau uchel presennol ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol

• Can't load full results

• Try again

• Retrying...

• Retrying...

Rydym yn cynnig i chi:

• Ysgol bentref unigryw mewn lleoliad hyfryd mewn cefn gwlad hardd

• Plant brwydfrydig sy'n awyddus i ddysgu a chymryd rhan mewn pob gweithgaredd y tu mewn a'r tu allan i'r dosbarth

• TÈ
• Corff Llywodraethol ymgysylltiol, effeithiol a hynod gefnogol

• Ymrwymiad i'ch lles a'ch datblygiad proffesiynol parhaus

Am ragor o fanylion ac i drefnu apwyntiad i ymwelad a'r ysgol cysylltwch ȃ Chadeirydd y Llywodraethwyr BriscoeM7@Hwbcymru.net

Bydd y Corff Llywodraethol yn ystyried arfer ei hawliau i benodi'r ymgeisydd llwyddiannus ar bwynt yn yr ystod cyflog sy'n briodol i'r sgiliau a'r arbenigedd, yn unol â'r STPCD.

Sylwch fod pob swydd yn amodol ar wiriad DBS manylach a geirdaon.

Sylwch fod pob swydd yn amodol ar wiriad DBS manylach a geirdaon.

Please note that all posts are subject to an enhanced DBS check and references.

Sylwch fod pob swydd yn amodol ar wiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon.

Please note that all posts are subject to an enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check and references.

Can't load full results

Try again

Retrying...

Retrying...

Can't load full results

Try again

Retrying...

Retrying...

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar dudalen 16 ymlaen o Becyn Recriwtio'r Esgobaeth sydd ar gael ar y dudalen we https://saas.zellis.com/wrexham/wrl/

Peidiwch ac ymgeisio trwy wefan yr Awdurdod Lleol os gwelwch yn dda

Gwahoddir darpar ymgeiswyr i ymweld a'r ysgol cyn y dyddiad cau.

DYCHWELWCH FFURFLENNI CAIS WEDI'I CWBLHAU TRWY EBOST AT BriscoeM7@Hwbcymru.net

DYDDIAD CAU: Dydd Mercher, Awst 14eg 2024 am am hanner dydd

Gwahoddir y rhai fydd wedi eu gosod ar y rhestr fer i gwblhau tasgau yn yr ysgol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 9fed Medi 2024

Cynhelir y cyfweliadau Dydd Llun, Medi 16eg 2024