MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Not Supplied
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

Heol Maelor

Coedpoeth

Wrecsam

LL11 3NB

01978 722180

mailbox@bryntabor-pri.wrexham.sch.uk

Mr Kevin Williams (Pennaeth)

CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2

(30 awr yr wythnos 8.30yb tan 3.30yp)

I gychwyn Medi 1af 2024

YN YSTOD Y TYMOR YN UNIG. DIM GWYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Dros dro hyd at Awst 31ain 2025 yn y lle cyntaf

Mae'r ysgol yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 i weithio dan arweiniad athro/athrawes dosbarth ac i gefnogi grwpiau o ddysgwyr ac unigolion gyda rhaglenni penodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gyda datblygiad a gweithredu cynlluniau ar gyfer unigolyn a grwpiau o ddisgyblion o fewn yr ysgol.

Gwahoddi'r ceisiadau gan unigolion brwdfrydig sydd yn gallu gweithio fel rhan o dîm. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Pennaeth ar y rhif uchod

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawr lwytho o www.wrecsam.gov.uk/swyddi

ANFONWCH Y FFURFLENNI CAIS YN ÔL WEDI EU LLENWI YN UNIONGYRCHOL AT BENNAETH YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran

Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch

(Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Iau, Gorffennaf 11eg am 12 o'r gloch

CYFWELIADAU: I'w gadarnau