MANYLION
  • Lleoliad: Llandogo, Monmouthshire, NP25 4TJ
  • Testun: Goruchwyliwr Canol dydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 11 Gorffennaf, 2024 5:00 y.p

This job application date has now expired.

Goruchwyliwr Canol Dydd

Cyngor Sir Fynwy
Helpu i gynnal diogelwch pob disgybl yn ystod yr egwyl cinio, gan sicrhau y gall y rhai sy’n bwyta bwyd yn neuadd yr ysgol wneud hynny mewn amgylchedd trefnus a dymunol. Goruchwylio dysgwyr yn ystod yr egwyl cinio pan fyddant tu fas, gan sicrhau y cânt eu hannog i chwarae a thynnu ymlaen.

Disgwyliadau a chanlyniadau’r swydd hon:-
• Cynorthwyo gyda pharatoi neuadd yr ysgol ar gyfer cinio.
• Goruchwylio disgyblion sy’n bwyta cinio yn neuadd yr ysgol.
• Cynorthwyo gyda chynrychiolaeth neuadd yr ysgol yn cynnwys:
- annog ymddygiad da;
- defnyddio cyllyll a ffyrc yn gywir a chynorthwyo pan fo angen;
- annog arferion bwyd da ac osgoi gwastraff;
- delio gydag arllwysiadau neu ddamweiniau sydd angen sylw ar unwaith.
• Cynnal perthynas dda gyda disgyblion yn ystod amserau chwarae wedi’u strwythuro.
• Rheoli cydberthynas disgyblion tra’n goruchwylio tu fas.

Eich cyfrifoldebau yw:-
• Gweithio fel rhan o dîm i drefnu’r neuadd ar gyfer cinio drwy osod byrddau, cyllyll a ffyrc, diodydd yn eu lle
• Cefnogi disgyblion i gyrraedd a gadael y neuadd yn drefnus
• Trefnu grwpiau blwyddyn i nôl cinio o’r mannau gweini
• Helpu disgyblion i agor bwyd, tywallt diodydd, clirio platiau a thorri bwyd fel sydd angen
• Sicrhau fod disgyblion yn clirio’r holl fwyd o’r byrddau cinio
• Clirio a sychu byrddau rhwng seigiau ac ar ôl seigiau
• Goruchwylio disgyblion tu fas gan eu hannog i gyd-chwarae
• Cychwyn a chefnogi gemau
• Siarad gyda disgyblion pan mae anghytundeb neu diffyg chwarae teg
• Rheoli cydberthynas disgyblion
• Gweinyddu cymorth cyntaf sylfaenol
• Cyfathrebu’n effeithlon gydag athrawon dosbarth yn ddyddiol