MANYLION
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £25,000.00 - £30,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 16 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgolion(Ysgol Penmaes)

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgolion(Ysgol Penmaes)

Cyngor Sir Powys
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 - Ysgolion(Ysgol Penmaes)
Swydd-ddisgrifiad
Bydd disgwyl ichi:
 • Cefnogi disgyblion, a chyflwyno gwaith a osodir gan yr athro dosbarth;
 • Gweithio'n effeithiol gyda'r athro dosbarth a'r tîm staff cyfan;
 • Deall a dangos empathi o ran anghenion disgyblion;
 • Bod yn ofalgar eich natur;
 • Cyflawni arferion gofal personol os oes angen;
 • Cefnogi disgyblion gydag anghenion personol ac emosiynol, gan arfer agwedd o feithrin;
 • Cefnogi ymddygiad disgyblion trwy weithredu arferion, ffiniau a chysondeb. Hefyd bydd hyn yn cynnwys adnabod diddordebau disgyblion a sianelu'r rhain yn anghenion dysgu, ymddygiad, cymdeithasol ac emosiynol. Bydd hyn yn golygu gwneud a pharatoi adnoddau;
 • Helpu disgyblion i ymgysylltu ar lefel gymdeithasol gyda disgyblion a staff eraill trwy fodelu effeithiol;
 • Annog disgyblion i gwblhau tasgau a gwaith a osodir gan ddefnyddio dulliau amrywiol a seilir ar anghenion unigol;
 • Cael eich hyfforddi i a gweinyddu meddyginiaethau angenrheidiol disgyblion;
 • Gweithio gydag asiantaethau allanol;
 • Cyfathrebu'n effeithiol gyda rhieni/gofalwyr;
 • Cyfrannu at gofnodi cynnydd disgyblion trwy ddyddlyfr dysgu digidol ar y cyd â'r athro dosbarth;
 • Cyflawni unrhyw ddysgu proffesiynol a dybir sy'n briodol ac angenrheidiol

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus cael effaith wirioneddol a chadarnhaol ar fywydau holl ddisgyblion Ysgol Penmaes sydd ag ystod o anghenion dysgu ychwanegol, profiadau bywyd a phersonoliaethau, sy'n golygu fod pob diwrnod yn amrywiol ac yn ddiddorol.

Bydd gofyn ichi:
 • Fod yn agored i heriau a'u croesawu;
 • Deall a dangos natur sy'n meithrin;
 • Meddu ar sgiliau gwych o ran rheoli ymddygiad;
 • Bod yn gyson ac yn amyneddgar;
 • Meddu ar brofiad o weithio mewn ysgol gyda disgyblion sydd ag anghenion cymhleth;
 • Gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol eraill;
 • Bod yn chwaraewr tîm ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu sy'n hanfodol;
 • Bod yn llawn cymhelliant ac yn fodlon goresgyn unrhyw her;
 • Bod yn fodlon gofyn am gyfarwyddyd a chymorth a derbyn y cyngor a'r cyfarwyddyd a roddir;
 • Bod yn wydn eich natur;
 • Bod yn ddibynadwy;
 • Bod yn hunan-ymwybodol ac yn gallu myfyrio;
 • Meddu ar sgiliau rhagorol o ran adrodd a chofnodi;
 • Meddu ar sgiliau digidol da ac yn fodlon datblygu'r rhain;
 • Cyflawni unrhyw hyfforddiant a dybir sy'n briodol;
 • Gallu dilyn cyfeiriadau a chwblhau tasgau a ddirprwyir ichi gan yr athro dosbarth neu uwch arweinyddion;
 • Mabwysiadu dulliau gwaith sy'n canolbwyntio ar y disgybl;
 • Meddu ar synnwyr digrifwch ac yn unigolyn hwyl i weithio gyda chi;
 • Unigolyn digynnwrf;
 • Derbyn heriau a llwyddo.
Mae dibynadwyedd, gwydnwch a chysondeb yn nodweddion allweddol ar gyfer ein holl staff. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych chi'n unigolyn sy'n ffynnu ar weithio mewn amgylchfyd heriol ond hynod werth chweil, os ydych chi'n angerddol am gefnogi datblygiad disgyblion, ac os hoffech wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w bywydau.

Mae angen Gwiriad Manylach y DBS i'r swydd hon