MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes,
  • Testun:
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Mehefin , 2024 12:00 y.b
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth - Ysgol Dyffryn Nantlle

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth - Ysgol Dyffryn Nantlle

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

ADRAN ADDYSG

YSGOLION UWCHRADD

YSGOL DYFFRYN NANTLLE, PENYGROES

(Cyfun 11 - 18; 388 o ddisgyblion)

Yn eisiau: 1 Medi, 2024

ATHRO/ ATHRAWES GWYDDONIAETH RHAN AMSER, CYFNOD MAMOLAETH (16.25awr)

Mae Ysgol Dyffryn Nantlle yn chwilio am athro cymwysedig sydd â gwybodaeth drylwyr am y Cwricwlwm i Gymru mewn Gwyddoniaeth o fis Medi 2024 ymlaen, sy'n gallu addysgu Gwyddoniaeth i ddisgyblion o bob oed a gallu yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 gyda'r gallu i ysgogi diddordeb disgyblion yn y maes yn ogystal â gallu gweithio fel rhan o dîm.

Swydd dros dro yw hon yn ystod cyfnod mamolaeth un o athrawon yr Ysgol. Daw'r swydd i ben ar ddychweliad deilydd y swydd i'w gwaith

Oriau Gwaith: 16.25awr

Telir cyflog yn unol â Graddfa Gyflog Athrawon (£15,371 - £23,670) y flwyddyn yn ôl profiad a chymwysterau.

Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae'r ysgol yn gweithredu'n unol â Pholisi Iaith Ysgolion Gwynedd. Bydd angen i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda'r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog. (Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i'r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a'r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas).

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol â'r Pennaeth, Mrs Rhian Parry Jones.

Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais i'w cael gan Ms. Elen Williams, Swyddog Gweinyddol, Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6AA, (Rhif ffôn 01286 880345)

e-bost: sg@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru Os dymunir dychwelyd y cais drwy'r post, dylid ei ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod erbyn y dyddiad cau.

DYDDIAD CAU: HANNER DYDD, DDYDD GWENER, 7fed o FEHEFIN, 2024.

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chadarnhad o gofrestriad gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus cyn y gallent gychwyn yn yr Ysgol.

(This is an advertisement for a Part time Maternity Cover Science Teacher at Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes for which the ability to teach through the medium of Welsh and English is essential).

The Council will require a Disclosure and Barring Service disclosure and confirmation of registration with the Education Workforce Council for the successful applicant before they can start at the school.

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.

This authority is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.

Manylion Person

Manyleb yr Ymgeisydd
Athro /Athrawes Gwyddoniaeth Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth
Mai 2024

Cymwysterau

• Bod yn raddedig sydd â chymwysterau da gyda gradd anrhydedd dda mewn pwnc Gwyddoniaeth neu gymhwyster gradd tebyg a TAR neu gymhwyster addysgu cydnabyddedig arall mewn Gwyddoniaeth.

• Cymwysterau proffesiynol pellach

Profiad

• Meddu ar brofiad o addysgu ac ysbrydoli disgyblion ar draws ystod oedran a gallu Cyfnodau Allweddol 3 a 4 ac i addysgu TGAU mewn Gwyddoniaeth i ddysgu'n effeithiol a chynhyrchu gwaith o safon uchel, gan ddefnyddio asesu i lywio'r gwaith o gynllunio gwaith disgyblion yn y dyfodol.

• Profiad o addysgu Lefel UG/ Safon Uwch mewn Gwyddoniaeth

Gwybodaeth, Sgiliau a Galluoedd

• Bod yn athro egnïol, arloesol a brwdfrydig gyda gwybodaeth drylwyr am y Cwricwlwm Cenedlaethol, gyda'r gallu i ysgogi diddordeb disgyblion o bob gallu
• Bod â dealltwriaeth glir iawn o'r fframwaith Llythrennedd a Rhifedd a'i gymhwysiad ar draws y cwricwlwm a modelu defnydd da o lythrennedd a rhifedd gyda disgyblion yn ogystal â chael ymwybyddiaeth o fframwaith cymhwysedd digidol.
• Dangos tystiolaeth o addysgu neu ymarfer addysgu am y gallu i gael gwaith o safon uchel gan ddisgyblion o wahanol oedrannau a galluoedd
• Bod yn rheolwr dosbarth cadarn gyda'r sgiliau sydd eu hangen i greu hinsawdd lle gellir dysgu'n effeithiol
• Gallu cyfrannu at gyflawni strategaethau trawsgwricwlaidd yn effeithiol fel y rhai mewn rhifedd, llythrennedd a TG.
• Ymwybyddiaeth dda o'r newidiadau o fewn addysg a'r Cwricwlwm i Gymru.
• Bod yn weinyddwr da a all sicrhau bod tasgau'n cael eu cwblhau'n effeithiol ac yn amserol, ysgrifennu adroddiadau, cynnal cofnodion ac ati.
• Gallu gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan geisio cyngor pan fo angen.
• Dangos ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus.

• Deall rôl a chyfrifoldeb yr athro mewn perthynas â rhedeg yr adran a'r ysgol yn gyffredinol
• Bod yn ymwybodol o ddatblygiadau yn lleol ac yn genedlaethol ym maes addysg ac addysgeg
• Y gallu i ymgymryd â dyletswyddau'n effeithiol mewn ysgol ddwyieithog

Ymddygiad proffesiynol ac addasrwydd i weithio gyda Phobl Ifanc

• Presenoldeb, prydlondeb a chofnod disgyblu rhagorol

Ymddygiad proffesiynol ac addasrwydd i weithio gyda Phobl Ifanc • Presenoldeb, prydlondeb a chofnod disgyblu rhagorol Canolwr
Gwiriad DBS

Swydd Ddisgrifiad

Teitl y Swydd: Athro/Athrawes Gwyddoniaeth (Rhan Amser, Cyfnod Mamolaeth)

Gradd Cyflog: Graddfa Cyflog Gyffredin

Rheoli: Mae'r Pennaeth yn gyfrifol am ddefnyddio a rheoli'r holl staff a gyflogir i weithio yn yr ysgol a gellir dirprwyo ei awdurdod i aelodau eraill o'r Uwch Dîm Rheoli. O ddydd i ddydd, rydych yn uniongyrchol atebol i'r Pennaeth Cyfadran/Adran perthnasol am eich dyletswyddau addysgu.

Rhagymadrodd

Yr hyn sy'n dilyn yw rhestr o gyfrifoldebau y gallai fod yn ofynnol i athro yn Ysgol Dyffryn Nantlle ymgymryd â hwy. Gall fod yn destun newid yn dilyn ymgynghoriad. Nid yw'n rhestr gynhwysfawr ond mae'n rhoi arweiniad ynghylch sut y mae gofynion penodol y ddogfen Cyflog ac Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol i'w cyflawni ac yn tynnu sylw at rai dyletswyddau allweddol.

Dyletswyddau Addysgu Cyffredinol - Canlyniadau i'w Cyflawni:

1. Dylech geisio cefnogi ymgais yr ysgol i sicrhau'r presenoldeb gorau posibl a:
• Sicrhau bod disgyblion yn eich grŵp wedi'u cofrestru'n brydlon ac yn gywir yn ystod deng munud cyntaf y wers;
• Sicrhau presenoldeb gorau posibl disgyblion yn eich grŵp cofrestru, gan gyflawni'r cyfrifoldebau a amlinellir ym mholisi presenoldeb yr ysgol.

2. Os ydych yn gweithredu fel tiwtor cofrestru, dylech sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod disgyblion yn gadael y cyfnod cofrestru wedi'u paratoi ar gyfer y diwrnod ysgol a sicrhau:
• Bod presenoldeb disgyblion wedi'i gofrestru'n gywir;
• Bydd y disgyblion yn gadael eich cyfnod cofrestru wedi'i wisgo yn unol â rheolau gwisg ysgol;
• Bod disgyblion wedi cael cyfle i godi unrhyw bryderon gyda chi y gallai fod angen i chi gyfeirio atynt;

3. Hefyd yn y rôl hon, dylech hyrwyddo cyflawniad disgyblion drwy:
• Gofnodi cyflawniadau penodol ar Siartiau Dosbarth a throsglwyddo unrhyw un sy'n arbennig o nodedig i'r Arweinydd Tîm Blwyddyn perthnasol;
• Dilyn a chwblhau'r rhaglen Iechyd a Lles ar gyfer y grŵp blwyddyn, gan sicrhau bod disgyblion yn cwblhau unrhyw waith a osodir a bod gwaith yn cael ei farcio'n rheolaidd i ddangos ei fod wedi'i gwblhau'n foddhaol.

4. Wrth gyflawni dyletswyddau goruchwylio cyffredinol, dylech geisio hyrwyddo diogelwch a lles disgyblion drwy roi sylw dyledus i weithdrefnau priodol ac yn benodol:
• Byddwch ar y safle ac yn barod i fynychu unrhyw sesiwn briffio erbyn 8.45 a.m. a pheidio â gadael cyn 3.25 p.m. oni bai eich bod yn gweithio oriau rhan-amser byrrach a/neu'n cael caniatâd i gyrraedd yn hwyrach neu adael yn gynharach gan aelod o'r UDRh.
• Cyrraedd yn brydlon mewn gwersi, gan sicrhau bod disgyblion yn sefyll mewn modd trefnus cyn mynd i mewn ac:
o Addysgu neu eu goruchwylio drwy gydol y wers neu unrhyw ran o'r wers a ddynodir;
o Peidio â chaniatáu i ddisgyblion adael y dosbarth oni bai yn unol â gweithdrefnau'r ysgol a dim ond ar ôl rhoi pasys coridor iddynt;
o Peidio â diystyru'r dosbarth cyn diwedd gloch y wers (ond gweler isod);
• Byddwch yn eich lleoliad dyletswydd dynodedig erbyn 8.45, 10.55 ac ar y bysiau erbyn 3.10 (gan ddod â disgyblion o wers 6 gyda chi os oes angen) ar y diwrnod pan fyddwch wedi'ch dynodi i ymgymryd â dyletswydd;
• Rhowch wybod i'ch rheolwr llinell UDRh os nad ydych yn gallu cyflawni'r dyletswyddau uchod am unrhyw reswm (ac eithrio absenoldeb annisgwyl o'r ysgol).

5. Wrth gyflawni eich dyletswyddau addysgu, dylech geisio sicrhau'r safonau cyflawniad ac ymddygiad uchaf posibl disgyblion yn eich dosbarthiadau drwy:
• Sicrhau bod disgyblion yn cadw at reolau gwisg ysgol;
• Addysgu yn unol â'r cynllun gwaith Cyfadran/Adrannol y cytunwyd arno;
• Cynllunio a chyflwyno gwersi sy'n rhoi sylw dyledus i bolisi addysgu a dysgu'r ysgol;
• Asesu gwaith disgyblion a chofnodi ac adrodd ar eu cynnydd yn unol â pholisi asesu a marcio'r ysgol a'r Gyfadran/Adran;
• Gosod gwaith cartref priodol;
• Paratoi disgyblion ar gyfer unrhyw gwrs arholiad perthnasol ac yna'r Gyfadran/Adran, gan roi sylw dyledus i Gynllun Gwaith y Gyfadran/Adran, manyleb yr arholiad a rheolau'r bwrdd arholi;
• Yn dilyn y gofynion a geir mewn unrhyw CDU sy'n berthnasol i ddisgyblion yn eich dosbarthiadau;
• Defnyddio systemau tangyflawni a chofnodi ymddygiad yr ysgol yn unol ag unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan y Pennaeth;
• Dilyn polisi ymddygiad disgyblion yr ysgol a gweithdrefnau eraill i hyrwyddo ymddygiad da;
• Yn dilyn unrhyw bolisïau neu weithdrefnau mewn perthynas ag addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY);
• Dilyn unrhyw bolisïau neu weithdrefnau mewn perthynas ag addysgu disgyblion galluog a dawnus;
• Ceisio, cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl, sicrhau cydweithrediad rhieni i gynnal a gwella lefelau cyflawniad eu plant drwy ddefnyddio gweithdrefnau adrodd yr ysgol a thrwy fynychu nosweithiau rhieni.

6. Dylech hyrwyddo gofal bugeiliol a lles eich disgyblion ac yn benodol dylech geisio:
• Bod yn wyliadwrus am unrhyw arwyddion o gamdriniaeth neu esgeulustod a rhowch wybod i'r Cydgysylltydd Amddiffyn Plant, Mrs Clare Jones;
• Ceisio cynorthwyo a chefnogi disgyblion ag unrhyw broblemau bugeiliol a chyfeirio at y Pennaeth Blwyddyn y mae angen ymyrraeth lefel uwch arnynt
• Byddwch yn ymwybodol o unrhyw ddisgyblion yr ydych yn gyfrifol amdanynt sy'n ymddangos ar restr feddygol yr ysgol ac ymgyfarwyddwch â chynlluniau gofal y lleiafrif bach sydd â chyflyrau mwy difrifol er mwyn i chi allu adnabod dechrau'r cyflwr a sicrhau cymorth priodol.
• Cyflwyno unrhyw gyflwyniadau gan diwtoriaid a drosglwyddir ar unrhyw ddiwrnod lle mae disgyblion yn eich gofal fel tiwtor grŵp am gyfnod tiwtor dynodedig;
• Dod â disgyblion i'r gwasanaeth yn brydlon ar ddiwrnodau dynodedig ac aros gyda nhw am y cyfnod (oni bai eu bod yn tynnu'n ôl ar sail cydwybod neu gred o unrhyw ran sy'n cynnwys gweithred addoli).

7. Dylech ddatblygu eich sgiliau fel athro drwy:
• Gymryd rhan yn rhagweithiol mewn trefniadau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol;
• Myfyrio ar eich ymarfer eich hun;
• Rhannu arfer da gydag eraill a chyfrannu at Gynlluniau Gwaith Cyfadran/Adrannol ac adnoddau ac unrhyw enghreifftiau o arfer da eich hun.

8. Dylech gefnogi a meithrin cydweithrediad unrhyw dîm o fewn yr ysgol yr ydych yn rhan ohono.

9. Dylech gynorthwyo gwaith unrhyw gyfadran neu adran yr ydych yn addysgu ynddi drwy fynychu cyfarfodydd a drefnwyd a chyfrannu arfer da i ddatblygu gwaith y gyfadran/adran.

10. Dylech geisio sicrhau eich iechyd a'ch diogelwch eich hun ac eraill drwy:
• Roi sylw dyledus i bolisi iechyd a diogelwch yr ysgol;
• Ymgyfarwyddo â gweithdrefnau ar gyfer diogelwch tân;
• Rhoi gwybod am ddamweiniau a digwyddiadau peryglus yn unol â gweithdrefnau'r ysgol.

11. Yn gyffredinol, dylech:
• Gydymffurfio â pholisïau'r ysgol a gweithredu yn unol â chanllawiau a gweithdrefnau a gyhoeddwyd gan y Pennaeth;
• Cadw'r ystafell(oedd) addysgu a ddyrannwyd mewn cyflwr da a rhoi gwybod am unrhyw ddiffygion yn unol â gweithdrefnau'r ysgol;
• Dilyn gweithdrefnau personél perthnasol fel y rhai sy'n ymwneud â salwch ac absenoldeb;
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau a all gael eu dyrannu'n rhesymol gan y Pennaeth, yn dilyn ymgynghoriad priodol, sy'n dod o fewn y dyletswyddau a nodir yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Gwasanaeth Athrawon Ysgol.

12. Dylech gynnal a modelu'r safonau ymddygiad proffesiynol uchaf a dylech roi sylw, yn arbennig i:
• Y safonau proffesiynol ar gyfer ymarferwyr ysgol;
• Cod ymddygiad proffesiynol CGA;
• Egwyddorion yr ysgol a gytunir gyda staff;
• Cod gwisg y staff y cytunwyd arno.

Gellir diwygio'r disgrifiad swydd a'r dyraniad o gyfrifoldebau penodol drwy gytundeb o bryd i'w gilydd.

  • Ceisio ar lein - Sut?
  • Rhestr Swyddi