MANYLION
  • Lleoliad: Conwy,
  • Testun:
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
Ymgeisiwch Nawr (CY)

Ymgeisiwch Nawr (EN)

Byddwch yn cael eich cymryd i dudalen allanol i gwblhau eich cais.

Cynorthwydd Addysg Galwedigaethol   Lefel 2

Cynorthwydd Addysg Galwedigaethol Lefel 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Lleoliad gwaith: Canolfan Addysg Conwy

Mae Canolfan Addysg Conwy yn dymuno penodi Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 i gefnogi disgyblion ag anawsterau emosiynol ac ymddygiad. Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad o weithio gyda a chefnogi pobl ifanc, yn ddelfrydol, o fewn fframwaith UCD. Disgwylir iddynt gefnogi mynediad at ddysgu a darparu cefnogaeth gyffredinol i'r athro wrth reoli disgyblion a'r dosbarth. Cyflogir yr ymgeisydd llwyddiannus drwy contract yn unol a thelerau cymorthyddion addysgu.

Oherwydd natur y swydd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae yn ofynnol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cofrestru gyda y Cyngor Gweithlu Addysg cyn cychwyn gweithio yn y swydd hon.

Manylion y rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol: Gwyn Owen, Pennaeth, 01492 514925 Owena424@hwbcymru.net

Gofynion y Gymraeg: Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi ymrwymo i'w Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na'r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na'i gilydd.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

This form is also available in English.