MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Tryfan, Bangor,
  • Testun:
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £10,000.00 - £15,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 17 Mai, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Tryfan

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Tryfan

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

Yn eisiau mor fuan a phosib

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Tryfan

I paratoi a gweini'r bwyd, a dyletswyddau cyffredinol y gegin 25 awr yr wythnos yn ystod tymor yr ysgol

GS2 3-4 £11.78 - £11.98 yr awr (£9.86 - £10.02 wedi ei gyfartalu)

Cyflog wythnosol - £246.50 - £250.50

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Kathleen Devenport Jones ar 01286 679597

Bydd y Cyngor yn gofyn am ddadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus a byddwch yn derbyn e-bost gan 'noreply@employmentcheck.org.uk' i cwblhau ffurflen DBS ar lein.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi fel un o'r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg neu Saesneg a bydd ceisiadau yn cael ei drin yn gwbl gyfartal

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.

Dyddiad Cau: 17/05/2024

Ffurflenni cais oddi wrth ac i'w dychwelyd i: Gwasanaeth Cefnogol, Cefnogaeth Gorfforaethol, Caernarfon. Rhif Ffôn 01286 679076

Os hoffech gefnogaeth i ymgeisio, mae Gwaith Gwynedd ar gael i roi cymorth i drigolion Gwynedd mynd i waith - am fwy o wybodaeth cliciwch yma .

Manylion Person
Nodweddion personolHanfodol
Gallu gweithredu fel aelod o dîm (Tîm Ysgol a Thîm Cegin)

Dim hanes o afiechyd sy'n gysylltiedig â bwyd (gweler Holiadur ar Tud D-7 o

Lawlyfr y Gegin)
Dymunol
Hunan ysgogol, personoliaeth hapus

Gwybodaeth o fwyd iach a maethlon

Bod yn gymdeithasol a dangos parch tuag at eraill

Ymddangosiad glân a thaclus

Safon dda o lendid personol
Cymwysterau a hyfforddiant perthnasolHanfodol
Cymhwyster Glendid Bwyd Sylfaenol

Cymhwyster diet a maeth neu ymrwymiad i basio cwrs Lefel 2 o fewn 3 mis o'r penodiad
Dymunol
Cymhwyster goruchwylio staff

Cymhwyster coginio

Hyfforddiant mewn sgiliau coginio

Hyfforddiant mewn sgiliau gweini bwyd

Hyfforddiant mewn Iechyd a Diogelwch, e.e. symud a thrin neu gymorth cyntaf

Hyfforddiant mewn sgiliau marchnata
Profiad perthnasolHanfodol
Profiad o weithio mewn cegin fasnachol neu gegin debyg i gegin ysgol
Dymunol
Profiad o weithio mewn amgylchedd cynhyrchu bwyd

Profiad o archebu bwyd a rheoli stoc

Profiad o weithio yn unol â systemau sicrwydd ansawdd
Sgiliau a gwybodaeth arbenigolHanfodol
Profiad o weithio fel rhan o dîm a'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol mewn grŵp.
Dymunol
Meddu ar sgiliau rhyngbersonol da

Sgiliau cyfathrebu da

Sgiliau marchnata bwyd
Anghenion ieithyddolGwrando a Siarad - Mynediad
Gallu ynganu enwau llefydd a phobl yn gywir.
Darllen a Deall - Mynediad
Gallu darllen a deall llythyrau byr, syml, negeseuon ebost, taflenni, ac arwyddion syml drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ar faterion cyfarwydd bob dydd er mwyn eu trosglwyddo i berson arall.
Ysgrifennu - Mynediad
Gallu ysgrifennu nodyn syml yn gofyn am neu'n rhoi gwybodaeth am faterion cyfarwydd bob dydd yn y gweithle.

Swydd Ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd.
• Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
• Paratoi a trefnu bwyd maethlon ar gyfer disgyblion.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer
• Staff
• Offer

Prif Ddyletswyddau.
• Rhoi cymorth cyffredinol yn y gegin a'r ffreutur o fan gyfarwyddyd y Cogydd mewn Gofal.
• Darparu bwyd - gan gynnwys rheoli maint prydau, paratoi bwydydd, coginio a gweini bwyd.
• Cynorthwyo'r cogydd i gadw cofnodion o unrhyw stoc a ddefnyddir.
• Cydymffurfio o ddydd i ddydd a gofynion Iechyd a Diogelwch a Diogelwch Bwyd sy'n effeithio ar staff, a phobl eraill a all fod yn defnyddio neu ymweld â'r safle.
• Sicrhau fod holl staff Arlwyo yn dilyn arferion gwaith da ac y cedwi'r at ofynion unrhyw Ddarpariaeth Statudol a pholisiau Cyngor Gwynedd.
• Arolygu a rheoli glanweithdra, iechyd a diogelwch.
• Cwblhau y llyfrau cofnodion megis llyfr log yn ddyddiol.
• Cymryd gofal o'r gegin yn ystod absenoldeb y cogydd oherwydd salwch neu am unrhyw reswm arall am y tâl priodol.
• Gweithredu'r til gan ddilyn dull a chyfarwyddiadau gwneuthurwyr
• Unrhyw ddyletswydd arall yn ôl cais rhesymol.
• Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
• Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â'r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
• Gweithredu o fewn polisïau'r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
• Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data.
• Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â'r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu'n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy'n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
• Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gamdrin

Amgylchiadau Arbennig. . e.e. angen i weithio oriau anghymdeithasol, trefniadau gwaith arbennig, a.y.y.b.
• Ceir amgylchiadau pryd gofynnir am luniaeth tu allan i oriau gwaith e.e. hyfforddiant mewnol. Disgwylir i'r Cogydd Cynorthwyol gyflenwi yn lle'r cogydd yn ei habsenoldeb

  • Ceisio ar lein - Sut?
  • Rhestr Swyddi