MANYLION
 • Lleoliad: Ysgol Tryfan, Bangor,
 • Testun:
 • Cytundeb: Parhaol
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 17 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth, Ysgol Tryfan Bangor

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth, Ysgol Tryfan Bangor

Cyngor Gwynedd
Manylion
Hysbyseb Swydd

ADRAN ADDYSG

YSGOLION UWCHRADD

YSGOL TRYFAN, BANGOR

(Cyfun 11 - 18; 536 o ddisgyblion)
AIL HYSBYSEB


Yn eisiau: ar gyfer 1 o Fedi, 2024

ATHRO / ATHRAWES GWYDDONIAETH

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod gan athrawon egnïol a brwdfrydig. Disgwylir i'r sawl a benodir addysgu Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4, gyda chyfle i gyfrannu at addysgu Safon Uwch i ymgeisydd priodol.

Telir cyflog yn unol â Graddfa Gyflog Athrawon (£30,742 - £47,340) yn ôl profiad a chymhwyster.

Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae'r ysgol yn gweithredu'n unol a'i Bolisi Iaith. Bydd angen i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol â'r Pennaeth, Dr Geraint Owen Jones.

Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais i'w cael gan Miss Bethan Thomas, Rheolwr Busnes a Chyllid, Ysgol Tryfan, Lôn Powys, Bangor, Gwynedd, LL57 2TU

(Rhif Ffôn: 01248 352633, e-bost: sg@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru )

Os dymunir dychwelyd y cais drwy'r post, dylid ei ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod erbyn y dyddiad cau.

DYDDIAD CAU HANNER DYDD, DYDD MERCHER, EBRILL 17EG, 2024

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda'r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog. (Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i'r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a'r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas).

Bydd y Cyngor yn gofyn am gopi o'r dadleniad gan Wasanaeth Datgelu a Gwahardd a chadarnhad o gofrestriad gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg gan yr ymgeisydd llwyddiannus cyn y gallent gychwyn yn y swydd yma.

Mae'r awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac mae'n disgwyl y bydd pob un o'i staff a'i wirfoddolwr yn rhannu'r ymrwymiad hwn.

Manylion Person

CYNGOR GWYNEDD
MANYLION PERSON

Teitl y Swydd: Athro/ Athrawes Gwyddoniaeth

Ysgol: Tryfan

Gwasanaeth: Addysg, Ysgolion

CYMWYSTERAU A HYFFORDDIANT PERTHNASOL
HANFODOL
 • Statws athro/athrawes cymwysedig
 • Yn meddu ar radd safonol mewn maes perthnasol


DYMUNOL
 • Tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol perthnasol diweddar


PROFIAD PERTHNASOL

HANFODOL

Profiad o:
 • sgiliau rheolaeth dosbarth effeithiol
 • gynnal gwersi heriol a diddorol
 • ddefnyddio adnoddau yn effeithiol
 • osod a gweithredu disgwyliadau uchel yn gyson
 • gynllunio'n llwyddiannus ac yn drwyadl
 • gyfrannu at fywyd allgyrsiol ysgol
 • gydweithredu fel aelod o dîm
 • addysgu'r pwnc hyd at Safon Uwch


SGILIAU A GWYBODAETH ARBENIGOL

HANFODOL
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r prif faterion a'r datblygiadau addysgol cyfredol yn y maes
 • Person egniol gyda'r gallu i gyflawni strategaethau effeithiol ar gyfer gwelliant
 • Y gallu i weithio o dan gyfarwyddid a chydweithio fel aelod o dîm
 • Y gallu i sicrhau dysgu o'r safon uchaf, cyfleoedd dysgu unigol o safon uchel i bob disgybl, a safonau cyrhaeddiad uchel
 • Y gallu i ddefnyddio asesiadau'n effeithiol
 • Sgiliau rhagorol wrth reoli ymddygiad disgyblion
 • Defnydd effeithiol o DGCh
 • Y gallu i addysgu'r pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Y gallu i arwain llwyddiant a gwelliant adran trwy brosesau hunan arfarnu.


NODWEDDION PERSONOL

HANFODOL
 • Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Person egniol a hyblyg ei natur gyda disgwyliadau uchel
 • Sgiliau rhyngbersonol o'r radd flaenaf
 • Y gallu i berthnasu yn dda gyda phlant a gwarchod eu hawliau unigol
 • Dymuniad i ddatblygu'n broffesiynol
 • Y gallu a'r brwdfrydedd i gyfrannu i fywyd allgyrsiol yr ysgol


ANGHENION IEITHYDDOL

Gwrando a Siarad
Gallu cyflwyno pob agwedd o'r swydd ar lafar yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gystal â'i gilydd.
Darllen a Deall
Gallu defnyddio a dehongli'n gywir unrhyw wybodaeth o amrywiol ffynonellau ar gyfer cyflawni holl agweddau'r swydd.
Ysgrifennu
Gallu cyflwyno gwybodaeth yn ysgrifenedig mewn modd gwbl hyderus

Dylid disgrifio'r nodweddion rheiny a ddisgwylir gan ddeilydd y swydd. Defnyddir

rhain fel meini prawf wrth asesu pob ymgeisydd.

Swydd Ddisgrifiad

Gwybodaeth ar gyfer y swydd Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

I gychwyn 01/09/24 - (Swydd Llawn Amser Parhaol)

MANYLION AM YR YSGOL

Ysgol uwchradd sy'n darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg i gylch Bangor yw Ysgol Tryfan. Mae yma 536 o ddisgyblion 11-18 oed ar hyn o bryd, gyda 75 o fyfyrwyr yn y chweched dosbarth erbyn hyn.

Ymhyfrydwn yng nghanlyniadau rhagorol ein disgyblion yn yr arholiadau allanol, y gymdeithas glos a chyfeillgar sy'n bodoli yn yr ysgol a'r sylw unigol a roddwn i ddisgyblion mewn dosbarthiadau bychain wrth gynorthwyo ac ymestyn.

Mae amserlen yr ysgol yn seiliedig ar 6 gwers 50 munud y dydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr ysgol: www.ysgoltryfan.org . Yno ceir blas ar fywyd yr ysgol a gellir lawrlwytho dogfennau megis prosbectws yr ysgol a'r adroddiad diweddaraf gan Estyn.

Datganiad o werthoedd yr ysgol.

Yn Ysgol Tryfan amcanir i greu cymdeithas glos, Gymraeg ei hiaith, ble fod pawb-
 • yn hapus ac yn hyderus;
 • yn llwyddo hyd eithaf eu gallu ym mhob maes;
 • yn arddel hunan-barch a pharch at eraill;
 • yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Rhagoriaeth yw nod yr ysgol yn ei holl weithgaredd. Cred yr ysgol mewn bod yn agored ac yn ymatebol.

Nodau.
 • Cynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl i gynorthwyo'r disgybl unigol i ddod i adnabod ei hunan, i feithrin yr adnoddau cynhenid sydd ganddo i eithaf ei allu ac i oresgyn ei wendidau.


 • Creu awyrgylch a fydd yn meithrin ym mhob disgybl berthynas iach gydag eraill, a'i ddysgu i barchu a gwerthfawrogi cymeriadau, talentau a daliadau pobl eraill.


 • Galluogi pob disgybl i ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg fel y gall ddod i adnabod a deall y gymdeithas a'r byd y mae'n byw ynddo ac ennyn ymwybyddiaeth o'i wreiddiau, ei gefndir a'i amgylchedd.


 • Amcanion
 • Datblygu cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol ar gyfer pob disgybl a fydd yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, polisïau'r ysgol a pholisïau'r AALl.


 • Meithrin a monitro datblygiad pob disgybl drwy'r drefn fugeiliol sy'n bodoli yn yr ysgol i ofalu am les a ffyniant y disgyblion.


 • Paratoi'r disgyblion i feithrin y cymwysterau y byddant eu hangen yn y gymdeithas y deuant yn rhan ohoni ac er mwyn iddynt allu cyfrannu'n gyfrifol iddi.


 • Datblygu cysylltiadau gyda masnach a diwydiannau lleol a chreu perthynas glos gyda'r rhieni, addysg bellach ac uwch a'r gymdeithas yn gyffredinol


 • Y SWYDD

  ATHRO / ATHRAWES Gwyddoniaeth

  Swydd Llawn Amser - Parhaol

  Yn eisiau: ar gyfer 1o Fedi, 2024

  Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod gan athrawon egnïol a brwdfrydig. Disgwylir i'r sawl a benodir addysgu Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4, gyda chyfle i gyfrannu at addysgu Safon Uwch i ymgeisydd priodol.

  Telir cyflog yn unol â Graddfa Gyflog Athrawon (£30,742 - £47,340) yn ôl profiad a chymhwyster.

  Mae'r gallu i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae'r ysgol yn gweithredu'n unol a'i Bolisi Iaith. Bydd angen i'r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy'n cael ei nodi yn y Manylion Person.

  Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb a/neu angen mwy o wybodaeth i drafod yn anffurfiol â'r Pennaeth, Dr Geraint Owen Jones.

  Gellir cyflwyno cais am y swydd yma ar-lein ar wefan Cyngor Gwynedd neu mae pecyn cais i'w cael gan Miss Bethan Thomas, Rheolwr Busnes a Chyllid, Ysgol Tryfan, Lôn Powys, Bangor, Gwynedd, LL57 2TU

  (Rhif Ffôn: 01248 352633, e-bost: sg@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru )

  Os dymunir dychwelyd y cais drwy'r post, dylid ei ddychwelyd i'r cyfeiriad uchod erbyn y dyddiad cau.

  DYDDIAD CAU HANNER DYDD, DYDD MERCHER, EBRILL 17EG, 2024

  RHAI MANYLION PERSONOL

  Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod:

  • Â chymwysterau priodol i arwain y maes yn yr ysgol.
  • Yn frwdfrydig a chreadigol, er mwyn ysgogi a chynnal diddordeb disgyblion yn y maes.
  • Yn abl i addysgu'r pwnc i'r ystod oedran llawn.
  • Yn meddu ar sgiliau TGCh cadarn.
  • Yn rheolwr dosbarth effeithiol gyda'r sgiliau i sicrhau fod yna awyrgylch gynhaliol yn y dosbarth i hybu'r dysgu.
  • Yn deall fod disgyblion yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol ac felly'n barod i addasu'r addysgu i'w hanghenion.
  • Yn weinyddwr trefnus gyda'r gallu i gynllunio gwaith a'i orffen; i asesu gwaith yn rheolaidd a chofnodi hynny'n drefnus; i ysgrifennu adroddiadau manwl a pherthnasol.
  • Yn abl i weithio'n annibynnol a hefyd yn barod i gydweithio fel rhan o dîm.
  • Yn barod i ymateb i ddatblygiadau pynciol lleol a chenedlaethol yn y maes.
  • Yn gallu arwain yn strategol ac yn gydwybodol holl agweddau datblygol adran, gan gynnwys yn benodol y cylch datblygu a'r hunan arfarnu.
  • Yn meddu ar ymwybyddiaeth gadarn o ofynion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

  Swydd Ddisgrifiad Athro Dosbarth:

  Prif gyfrifoldebau:
  • Paratoi gwersi pwrpasol, fydd yn ddiddorol, amrywiol o ran cynnwys ac o ran disgwyliadau oddi wrth unigolion.
  • Cychwyn a gorffen gwersi yn brydlon.
  • Ymateb yn gadarnhaol i waith disgyblion.
  • Dangos cydymdeimlad ag amgylchiadau personol unigolyn.
  • Creu awyrgylch symbylus a diddorol yn y dosbarth (a'r coridor) drwy drefnu arddangosfeydd o waith plant a phosteri ar y waliau.
  • Marcio gwaith cartref a dosbarth disgyblion yn unol â pholisi'r Adran.
  • Cadw cofnod manwl o asesiadau (a marciau) y disgyblion .
  • Cadw golwg ar gynnydd y disgyblion.
  • Marcio papurau arholiad a gwaith cwrs disgyblion.
  • Paratoi adroddiadau ysgrifenedig i rieni (yn unol â pholisi asesu'r ysgol).
  • Trafod datblygiad y disgyblion â rhieni mewn Noson Rieni.
  • Disgyblaeth gadarn a chadarnhaol, yn y dosbarth ac o gwmpas yr ysgol.
  • Ymgymryd â Hyfforddiant Mewn Swydd a Datblygiad Proffesiynol parhaus
  • Cyfrannu tuag at Gynlluniau Gwaith, hunan arfarniadau a Chynlluniau Gwella'r Adran.
  • Cyfrannu tuag at lunio polisïau'r ysgol.
  • Cyfrannu tuag at Gymreigrwydd yr ysgol.
  • Gosod disgwyliadau uchel.

  ________________________________________________

  • Ceisio ar lein - Sut?
  • Rhestr Swyddi