MANYLION
 • Lleoliad: Aberystwyth,
 • Testun:
 • Oriau: Full time
 • Cytundeb: Dros dro
 • Math o gyflog: Annual
 • Salary Range: £30,000.00 - £35,000.00
 • Iaith: Cymraeg
 • Dyddiad Cau: 14 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Rhydypennau

Athro/Athrawes - Ysgol Gynradd Rhydypennau

Cyngor Sir Ceredigion
Ynglŷn â'r rôl
Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Rhydypennau yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar fydd yn gyfrifol am gynnal a chodi safonau disgyblion. Mae Rhydypennau yn ysgol hapus a llwyddiannus gyda dros 200 o ddisgyblion ar y gofrestr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â gwybodaeth a dealltwriaeth gref o egwyddorion Cwricwlwm i Gymru, a'r gallu i gyfrannu tuag at arweinyddiaeth meysydd dysgu a phrofiad penodol o'r cwricwlwm.

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy'r Gymraeg (sy'n cyfateb a Lefel 5 yn unol â'r fframwaith ALTE yn Gwrando / Siarad, Darllen ac Ysgrifennu) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai'r gallu a'r brwdfrydedd i gyfrannu at weithgareddau allgyrsiol yn fanteisiol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cyd-weithio'n effeithiol â thîm profiadol ac ymroddedig.

Mae deiliad presennol y swydd yn addysgu yn nosbarth Blwyddyn 5.

Disgrifiad Swydd a Manyleb Person

Croesawn gyswllt blaenorol gan ymgeiswyr, a gallwch drefnu sgwrs anffurfiol trwy gysylltu â'r Pennaeth, Mr Peter Leggett dros e-bost ar p.leggett1@rhydypennau.ceredigion.sch.uk

(Ysgol Gymunedol Rhydypennau, Bow Street, Aberystwyth, Ceredigion. SY24 5AD (01970 828608)

Noder: Cedwir yr hawl i ymestyn y dyddiad cau.

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, mae rhai rolau o fewn ein sefydliad yn gofyn am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i asesu addasrwydd ymgeiswyr. Bydd y rôl hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch. Sylwch na fydd presenoldeb euogfarnau blaenorol o reidrwydd yn anghymhwyso ymgeisydd rhag ystyriaeth ar gyfer y swydd hon. Rydym yn asesu pob ymgeisydd fesul achos, ac yn ystyried natur a pherthnasedd unrhyw euogfarnau mewn perthynas â chyfrifoldebau'r rôl. Ein nod yw creu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei drin yn deg a chyda pharch. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses hon, mae croeso i chi gysylltu â ni am eglurhad. Mae eich preifatrwydd a'ch urddas yn hollbwysig i ni drwy gydol y broses recriwtio.

Yr hyn a gynigwn

Cydbwysedd bywyd a gwaith

Cynllun cynilo ffordd o fyw

Cynllun pensiwn cyflogwr hael

Cynllun beicio i'r gwaith

Dysgu a datblygu

Lle byddwch yn gweithio

Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant
Rydym yn cynnig her a chefnogaeth briodol i'n hysgolion, i'w helpu i gyflwyno addysg o'r radd flaenaf i bob disgybl, ar draws yr ystod oedran a gallu. Mae ein prif swyddogaethau yn cynnwys:
 • Gwella Ysgolion: Arweinyddiaeth; Cefnogaeth a Her, Addysgu a Dysgu; Llythrennedd Digidol; Llythrennedd a Rhifedd; Cymraeg mewn Addysg
 • Anghenion Dysgu Ychwanegol: Darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant; Presenoldeb; Seicoleg Addysg
 • Lles Disgyblion: Cwnsela; Lles; Gwrth-fwlio, Llais Disgyblion
 • Llywodraethu Addysg: Data; Cefnogaeth Llywodraethwyr, Cefnogaeth polisi
 • Derbyniadau Ysgol
 • Diwylliant: Gwasanaeth Cerdd; Cered; Theatr Felinfach; Amgueddfa
 • Seilwaith ac Adnoddau: cynllunio lleoedd ysgol, moderneiddio a rhaglen ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain, Adeiladau; Grantiau
 • Arlwyo: Canolfannau Dydd; Ysgolion cynradd; Cartrefi preswyl
 • Uned Gofal Plant: Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant; Grant Gofal Plant a Chwarae; Cynnig Gofal Plant Cymorth busnes a hyfforddiant staff ar gyfer Darpariaeth Ôl Ysgol (Clybiau ar ôl Ysgol a Chlybiau Gwyliau); Meithrinfeydd Dydd, Cylchoedd Meithrin/Chwarae a Gwarchodwyr Plant
Aberystwyth Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...
Darllen mwy