MANYLION
  • Lleoliad: Wrexham,
  • Testun:
  • Cytundeb:
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 08 Ebrill, 2024 12:00 y.b

This job application date has now expired.

Goruchwyllwr Llanw

Goruchwyllwr Llanw

Cyngor Wrecsam
Disgrifiad

YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI

Lôn Rhosnesni

Wrecsam

LL13 9ET

Pennaeth

A Brant

YSGOL UWCHRADD RHOSNESNI

GORUCHWYLIWR LLANW NJC G05

CEFNOGI A DARPARU DYSGU

LEFEL 3

GRADDFA G05 £24,294 - £25,119 (pro rata)

30 awr (5 diwrnod)

Yn ystod y tymor yn unig heb unrhyw wyliau yn ystod y tymor

Mae cyfle cyffrous wedi dod i ymuno â'n tîm cefnogi dosbarth.

Rydym yn chwilio i benodi Goruchwyliwr Llanw/Cymhorthydd Addysgu priodol ac addas i ddarparu gwersi llanw tymor byr i ddosbarthiadau CA3 a CA4

Bydd arnoch chi angen

• Personoliaeth agos atoch, tawel a chyfeillgar

• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar draws yr holl grwpiau oedran

• Yn ddibynadwy ac yn aeddfed

• Sgiliau TGCh da

• Y gallu a'r hyder i ddarparu gwersi i ddosbarthiadau prif ffrwd ar draws y cwricwlwm.

• Sgiliau llythrennedd a rhifedd da

• Profiad blaenorol mewn cefnogi dosbarth neu gymhwyster addas

• Rhagor o fanylion ar y swydd ddisgrifiad atodol

Cysylltwch â Mrs Suzanne Blackshaw, Rheolwr Busnes, i gael rhagor o wybodaeth.

Rhif ffôn: 01978 340840

Ceisiadau drwy wefan TES neu dudalen swyddi CBSW.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys ac addas beth bynnag fo'u hil, rhywedd, anabledd, rhywioldeb, crefydd neu oedran.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae'n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg

DYDDIAD CAU: 8 EBRIL 2024