Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS)

University of Wales Trinity Saint David (UWTSD)
University
EIN CYFEIRIADAU:
  • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS)
  • Abertawe
  • Swansea
  • SA1 8PH

  • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS)
  • Caerfyrddin
  • Carmarthenshire
  • SA31 3EP
Amdanom Ni

Gan elwa ar gyfoeth o wybodaeth a phrofiad o addysg ar draws yr ystod oedran, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn cynnig rhaglenni i addysgwyr ar bob cam yn eu bywydau proffesiynol – o'r darpar athro i'r arweinydd addysgol mwy profiadol.

Mae ein tri llwybr i addysgu – mae’r BA Addysg Gynradd israddedig a'r cymwysterau TAR Cynradd ac Uwchradd – yn boblogaidd iawn ac rydym yn cefnogi mwy na 350 o fyfyrwyr i gymhwyso’n athrawon bob blwyddyn.

 

Rhaglenni Addysg Athrawon yn Y Drindod Dewi Sant

Mae'r Drindod Dewi Sant yn cynnig tri phrif lwybr i mewn i addysgu, yn dibynnu a oes gennych ddiddordeb mewn dilyn llwybr israddedig neu ôl-raddedig.

 

Mae'r cymhwyster israddedig BA Addysg Gynradd gyda SAC yn rhaglen radd tair blynedd, sy'n cael ei chymhwyso ar ein campws deniadol yng Nghaerfyrddin – lle mae’r traddodiadol yn cwrdd â’r modern –  yn ogystal ag ysgolion partner.

 

Mae’r TAR Cynradd un flwyddyn yn darparu amrywiaeth greadigol o fodylau prifysgol ac ysgol, gyda myfyrwyr gan ennill gwybodaeth ddofn ac eang am ddysgu ac addysgu ar draws yr ystod oedran cynradd. Fe’u darperir ar ein campws glannau o'r radd flaenaf yn Abertawe ac mewn ysgolion partner.

 

Mae'r llwybr TAR Uwchradd blwyddyn yn adnewyddu ac yn ymestyn eich gwybodaeth am bynciau, ac yn eich galluogi i ddewis pwnc yr hoffech arbenigo arno. Fe’u darperir ar ein campws glannau o'r radd flaenaf yn Abertawe ac mewn ysgolion partner.

 

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) yn Y Drindod Dewi Sant

Mae'r rhaglen PCET yn Y Drindod Dewi Sant yn cynnig y cyfle i astudio cymhwyster gwerthfawr iawn sy'n galluogi graddedigion i addysgu mewn amrywiaeth o leoliadau addysg ôl-orfodol.

 

 

Rhaglenni Dysgu ac Arweinyddiaeth Proffesiynol yn Y Drindod Dewi Sant

Mae'r Drindod Dewi Sant yn gweithio gydag ysgolion, colegau a phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol eraill i ddatblygu a darparu rhaglenni dysgu a rhaglenni arweinyddiaeth broffesiynol i addysgwyr ar bob cam o'u bywydau proffesiynol.

 

Mae'r EdD yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n gweithio yn yr ysgol neu mewn swydd sy'n gysylltiedig ag addysg ac sydd â'r awydd am astudiaeth academaidd gymhwysol ar lefel uwch ac ymchwil sy'n canolbwyntio ar ymarfer.

 

Bydd yr MA Cenedlaethol mewn Addysg (Cymru), sydd wedi'i datblygu ar y cyd gan saith prifysgol yng Nghymru, drwy gydweithio'n uniongyrchol ag amrywiaeth o ran ddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru-yn sicrhau bod pob gweithiwr addysg proffesiynol yng Nghymru yn cael yr un cyfle o ansawdd uchel i wella ei wybodaeth broffesiynol, ymwneud ag ymchwil, a gwella eu hymarfer proffesiynol.

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i ddatblygu arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol; creu cyfleoedd i ddatblygu arloesedd yn ymarferol ar gyfer y cwricwlwm newydd; a sefydlu cymunedau ar gyfer ymchwil drwy rwydweithio a chydweithredu.

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i uwchsgilio staff addysgu cyfredol; cymryd rhan mewn ymchwil pwnc mewn ysgolion; cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithredu.

 

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio i uwchsgilio staff addysgu cyfredol; cymryd rhan mewn ymchwil yn yr ysgol; cynnig cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio a chydweithredu; cynnig y posibilrwydd o symud ymlaen i gymwysterau Meistr yn y dyfodol.

 

Sesiynau Blasu Ar-lein Addysg Athrawon

Rydym yn cynnig sesiynau blasu addysg athrawon rheolaidd, sydd fel arfer yn digwydd ar ôl gwaith/ysgol i bobl brysur sy’n ymgodymu â heriau bywyd bob dydd.

Mae'r sesiynau'n anffurfiol, yn gyfeillgar ac yn darparu mynediad i dîm o addysgwyr athrawon profiadol a fydd yn hapus i ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Felly tynnwch gadair, mewngofnodi i'ch dyfais er mwyn dysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i'w gynnig!

Ewch i'n gwefan am y dyddiadau diweddaraf, sy'n cael eu diweddaru drwy gydol y flwyddyn, ac sy'n cofrestru am ddim heblaw eich dewis o luniaeth! Edrychwn ymlaen at glywed gennych...