BETH YW RHEOLWR DYSGU SEILIEDIG AR WAITH?

Fel rheolwyr dysgu seiliedig ar waith, rydym yn hynod o arloesol a phrofiadol mewn ymgysylltu â chyflogwyr a deall anghenion strategol gweithlu Cymru yn ein maes. Rydym yn rhoi ein brwdfrydedd ar waith trwy hyrwyddo disgwyliadau uchel ar gyfer staff a myfyrwyr ym mhob agwedd o ddysgu seiliedig ar waith.

Rydym yn arbenigwyr yn ein sector, oherwydd mae'r hyn rydym yn ei wneud yn bwysig i ni. Rydym yn goruchwylio rhaglenni dysgu seiliedig ar waith a chyfleoedd prentisiaeth. Rydym yn fedrus mewn ymgysylltu â chyflogwyr, gyda dull strategol o gyrraedd anghenion economi Cymru ac arwain ar ddatblygu a gweithredu mentrau newydd i ysbrydoli dysgu gydol oes. Mae rheoli contractau yn rhan allweddol o'r swydd fel y mae gweithio gydag ystod eang o bobl ar draws ysgolion, colegau, cyflogwyr a darparwyr hyfforddiant.

Rydym yno bob cam o'r ffordd, yn monitro ansawdd rhaglenni dysgu seiliedig ar waith a chyfleoedd prentisiaeth yn agos, ym mhob rhan o'r broses, i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion pob dysgwr.

Oherwydd ein bod yn angerddol am yr hyn rydym yn ei wneud, rydym yn cymryd cyfrifoldeb llawn am ansawdd y cyfleoedd dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaeth rydyn ni'n eu darparu. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd gwell i gysylltu â chyflogwyr ac i wella ansawdd a pherfformiad ein rhaglenni er mwyn gwella canlyniadau.

Y CYMWYSTERAU BYDD EU HANGEN ARNOCH

Dylai rheolwyr dysgu seiliedig ar waith fod â cymwysterau angenrheidiol sydd eu hangen i weithio yn eu maes dewisol. Gall rheolwyr hefyd ennill cymhwyster sicrwydd ansawdd mewnol a/neu gymhwyster arweinyddiaeth a rheolaeth.

Chwilio darparwyr cymwysterau yma

SGILIAU DYMUNOL
  • Profiad sylweddol o weithio a chyfathrebu â chwmnïau
  • Gwybodaeth am arferion cyfredol ac arloesedd mewn dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau
  • Rheoli contractau, pobl, data ac ansawdd
  • Cynnal a chefnogi lles dysgwyr
  • Ymrwymiad i ddiogelu lles plant ac oedolion bregus, creu amgylchedd dysgu diogel a dealltwriaeth o'r arferion diogelu
  • Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol, llafar ac ysgrifenedig rhagorol
DISGWYLIADAU CYFLOG
Mae'r cyflog a amlinellir isod wedi'i fwriadu fel canllaw.
Ystod cyflog
£35000
-
£50000