BETH YW GWEITHIWR CYMORTH ADDYSGU ADDYSG BELLACH?

Rydym yn cefnogi darparwyr a dysgwyr addysg bellach trwy annog cyfranogiad llawn mewn dysgu, hyrwyddo annibyniaeth a helpu dysgwyr i ddeall a chyflawni'r hyn sydd o fewn eu gallu.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â darlithydd addysg bellach neu reolwyr perthnasol eraill a gallwn ymgymryd ag ystod eang o rolau gan gynnwys cyfarwyddwyr, aseswyr, technegwyr, hyfforddwyr dysgu a chynorthwywyr cymorth arbenigol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) neu ymddygiad. Rydym yn darparu cefnogaeth yn seiliedig ar anghenion unigol pob dysgwr, gan weithio gyda nhw i ddatgelu a chyflawni eu nodau gyrfa.

Rydym yn wrandawyr amyneddgar oherwydd i ni mae'n bwysig ein bod yn adeiladu perthnasoedd cadarnhaol gyda'n dysgwr fel y gallwn deall eu hanghenion penodol. Os oes angen addasu adnoddau dysgu neu gymryd yr amser i egluro tasgau a syniadau mewn ffyrdd sy'n cefnogi eu dull dysgu a ffefrir, rydym ni yno i helpu dysgwyr, pryd bynnag maen nhw ein hangen ni.

Weithiau mae'n rhaid i ni ddod o hyd i gydbwysedd. Mae'n rhaid i ni darparu adborth adeiladol yn ogystal â chanmoliaeth briodol, rydym yn ymgysylltu ac yn annog dysgwyr ar bob lefel i oresgyn rhwystrau a chyflawni eu gwir botensial.

Y CYMWYSTERAU BYDD EU HANGEN ARNOCH

Fel arfer mae angen o leiaf bum cymhwyster TGAU gradd C neu uwch ar weithwyr cymorth addysgu addysg bellach a bydd angen cymhwyster proffesiynol ar rai. Bydd nifer o golegau AB hefyd yn chwilio am dystiolaeth o sgiliau a gwybodaeth a ddatblygwyd trwy brofiad gwaith perthnasol.

Chwilio darparwyr cymwysterau yma

SGILIAU DYMUNOL
  • sgiliau cyfathrebu cryf
  • amynedd, sensitifrwydd a disgresiwn
  • y gallu i ddilyn cyfarwyddiadau a gweithio fel rhan o dîm effeithiol
  • y gallu i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol
  • sgiliau gwrando da
  • sgiliau mentora a hyfforddi
  • sgiliau trefnu cryf
  • llythrennedd digidol
DISGWYLIADAU CYFLOG
Mae cyflog gweithwyr cymorth dysgu addysg bellach yn dibynnu ar y swydd.
Mae'r cyflog a amlinellir isod wedi'i fwriadu fel canllaw.
Ystod cyflog:
£16000
-
£22000