BETH YW DARLITHYDD ADDYSG BELLACH?

Rydym yn helpu grŵp amrywiol o ddysgwyr i ddarganfod sgiliau, angerdd a thalentau newydd fel y gallant gyflawni'r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i wireddu eu huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn cyflwyno darlithoedd, tiwtorialau ac arddangosiadau mewn amryw o leoliadau gan gynnwys colegau, canolfannau cymunedol a sefydliadau cyflogwyr, gyda'r nod cyffredin o ysbrydoli dysgwyr i gredu ynddynt eu hunain a'u gallu i lwyddo.

Pennir lefel y gefnogaeth a'r arweiniad a ddarparwn yn ôl anghenion unigol dysgwyr a'u hamcanion gyrfaol. Rydym yn monitro datblygiad ac yn darparu adborth i brofion a gwaith cwrs. Rydym yn aml yn gweithredu fel modelau rôl a mentoriaid i helpu dysgwyr i wneud y penderfyniadau sy'n addas iddyn nhw.

Rydym yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i'r hyn a wnawn, yn ymdrechu bob amser i helpu dysgwyr i fod y gorau y gallant fod, fel y gallant gyflawni'r canlyniadau gorau posib yn unol â safonau’r cyrff dyfarnu ac arholi.

Y CYMWYSTERAU BYDD EU HANGEN ARNOCH

Er mwyn bod yn gymwys fel darlithydd addysg bellach, fel rheol mae angen meddu ar gymhwyster o leiaf lefel 3 yn y pwnc dewisol. Mae llawer o athrawon AB hefyd wedi ennill graddau, graddau sylfaen neu gymwysterau proffesiynol. Er nad yw'n orfodol, mae darlithwyr AB fel arfer yn dilyn TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol (PCET), sef rhaglen addysg athrawon broffesiynol sy’n darparu cymhwyster yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Chwilio darparwyr cymwysterau yma

SGILIAU DYMUNOL
  • y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr
  • sgiliau cyfathrebu cryf
  • y gallu i gydweithio â phobl ar wahanol lefelau
  • sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol
  • sgiliau gwrando ac arsylwi cryf
  • hyder wrth gyflwyno i grwpiau o fyfyrwyr
DISGWYLIADAU CYFLOG
Mae cyflog darlithwyr addysg bellach yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
Mae'r cyflog a amlinellir isod wedi'i fwriadu fel canllaw.
Ystod cyflog:
£21135
-
£41597